ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulan Eşyada Antrepo Bekleme Süresi

Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün 12.01.2015 tarih ve 60805799/131.99 sayılı yazıları. Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün petrol türevi ile sıvı tanklara depolanan eşyalar için süre tayinin yapıldığı, bunların dışında kalan eşyalar için herhangi bir süre tayinin yapılmadığından bahisle,  Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri bitirilen eşyanın 7-gün içerisinde antrepodan çıkartılması, aksi halde Gümrük Yönetmeliğinin 337.maddeleri kapsamında Ortak depolama başvurusunun yapılması hususları hüküm altına alınmıştır. ayrıca Ortak Depolamaya ilişkin hükümleri uyarınca gerekli başvurunun idarece değerlenmek üzere yapılmasını aksi halde bu şekilde tespit edilen eşyanın antrepo fazlası olarak değerlendirileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Mersin Gümrük Müdürlüğü

 

Sayı : 60805799/131.99

Konu : Antrepolardan Eşya Çıkışı

 

12.01.2015/5185739

TÜM ANTREPO İŞLETMECİLİĞİNE

TÜM YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE

Müdürlüğümüzce yapılan muhtelif tespitlerde; Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerine tabi tutulan antrepolardaki eşyaların çekilme işlemi yapılmaksızın antrepoda depolanmaya devam edildiği müşahede edilmiş olup.
Petrol ve petrol ürünleri ile sıvı tanklarında muhafaza edilen eşyalar için mevzuatta düzenime bulunmasına rağmen diğer eşya için herhangi bir düzenleme bulunmadığı dikkate alınarak, Gümrük Gözetim ve Denetiminin etkin olarak yapılabilmesini teminen;
Her şartta Serbest Dolaşıma Giriş işleminin tamamlanmasından itibaren yedi (7) gün içinde antrepodan eşyanın çıkartılmasının,
İstisnai durumlarda belirtilen süre içerisinde olmak kaydıyla Gümrük Yönetmeliğinin' Ortak Depolamaya ilişkin hükümleri uyarınca gerekli başvurunun idarece değerlenmek üzere yapılmasını aksi halde bu şekilde tespit edilen eşyanın antrepo fazlası olarak değerlendirileceğinin bilinmesini, uygulamanın Antrepo İşletmecileri, YGM ve görevli memurlarca hassasiyetle takibini rica ederim.
 

 

Yılmaz DOKUMACI

 

Gümrük Müdürü

  

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

                                                                                             

Sayı:40216608/663.01[GGM-680]

Konu:421-CR-B/03-05.06.2015

  

Gümrük ve Ticaret Müfettişi Vehbi GÜNAYDIN tarafından düzenlenen 05.06.2015 günlü, 421-B/03 sayılı Cevaplı Raporun  2 nci maddesi ilgili olarak Gümrük Yönetmeliğinin 337 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılan yazışmalar neticesinde anılan Başkanlıkça da iştirak edildiği üzere;

 

Gümrük Yönetmeliğinin 337 nci maddesinde, serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyanın bir arada bulunmasının; gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanmasını olumsuz etkilememesi ve gümrük idarelerinden gerekli iznin alınması şartına bağlandığı, diğer yandan 346 ncı maddesinin beşinci fıkrasında, antrepoda bulunan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanım tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden itibaren otuz gün içerisinde işlemleri bitirilmeyen eşya ile bir süre tayin edilmiş ise bu sürede kaldırılmayan eşyanın, Kanunun 177 nci maddesi uyarınca tasfiye edileceğinin düzenlendiği;

 

Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde ise "Gümrük işlemlerinin bitirilmesi: Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesini... ifade eder" hükmü yer aldığı; ayrıca dökme gelen sıvılar hariç gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan ve işlemleri tamamlanan eşyanın antrepoda kalabileceği süreye ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı,

 

 

Hususları dikkate alındığında antrepo rejimi altında gümrük antreposunda bulunan ve bilahare serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak gümrük işlemleri bitirilen ancak henüz antrepodan çıkarılmayan eşyanın, Gümrük Yönetmeliğinin 337 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmemesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Münir UĞUZ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı