ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Soruşturması Hk.

Bisiklet iç ve dış lastiğindeki dampingin devam ettirilmesi yönünde soruşturma açılmıştır.


15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29417

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/31)

Başvuru

MADDE 1 –(1)14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik San.veTic. A.Ş. firması, ÇinTayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti (Sri Lanka) menşeli “bisiklet iç ve dışlastikleri”ninithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 –(1) Önleme tabi ürün, 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “bisiklet dış lastiği” ile 4013.20.00.00.00GTİP’ialtında yer alan “bisiklet içlastiği”dir.

(2) Bahse konuGTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 –(1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 18 inci ve 20ncimaddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 –(1)27/9/2004tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/22)ile “bisiklet dışlastikleri”ninSri Lanka menşeli olanlarında CIF ithal bedelin %50’si; ÇinTayvanıve Vietnam menşeli olanlarında ise CIF ithal bedelin %30’u oranlarında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur. Aynı Tebliğ kapsamında “bisiklet içlastikleri”ninÇinTayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli olanlarında CIF ithal bedelin %44’ü oranındadampingekarşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.Söz konusu önlemler, ilgili NGGS neticesinde17/7/2010tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/20)ile 5 yıl daha uzatılmıştır.

Gerekçe

MADDE 5 –(1)21/3/2015tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin 17/7/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(2) Bu çerçevede yerli üretici tarafından sağlanan bilgi ve belgeler ile TÜİK ithalat istatistiklerinden yararlanılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, ÇinTayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli önleme konu ürün için uygulanandampingekarşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS başlatılmasını haklı kılacak yeterlilikte bilgi, belge ve delilin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 –(1) Bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından, ÇinTayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) ÇinTayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 –(1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40ıncıve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7ncimaddesi hükümleri uygulanır.Yönetmeliğin 7ncimaddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 –(1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkeler Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilmelidir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22ncimaddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 –(1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 –(1) Yönetmeliğin 26ncımaddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 –(1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Faks: +90-312-204 86 33

E-posta: ngs169@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 –(1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.