ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Geri Gelen Eşya Hk

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :52707093-622.02

Konu     :Geri Gelen Eşya Hk

 

11.11.2020 / 58924795

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle, Gümrük Kanunu'nun 168’nci maddesi kapsamında geri gelen eşyada gümrük idaresince tahlil yapıldığı ve eşyanın ihracat beyannamesinde beyan edilenden farklı bir GTİP'te olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasından dolayı mağduriyet yaşandığından bahisle konuyla ilgili yeknesaklığın sağlanması talebinde bulunulmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu'nun 168 nci maddesinde ihraç edildikten sonra üç yıl içinde geri gelen eşyanın yükümlünün talebi üzerine gümrük vergilerinden muaf tutulması mümkün kılınmıştır. Aynı Kanun'un 169 uncu maddesi ise, "168 nci maddede belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır" hükmünü amirdir.

Bunun yanısıra, Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönelmeliği'nin "Geri Gelen Eşyanın Beyanı" başlıklı 448 nci maddesinde de, "Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanı, beyanın kontrolü ve diğer işlemler 180 ila 195 inci madde hükümlerine göre yapılır. Yükümlü, ilgili gümrük idaresine eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracına ilişkin gümrük beyannamesi ve ayniyet tespitine ilişkin diğer belgeleri ibraz eder." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri uyarınca, geri gelen eşyanın gümrük idareleri tarafından ayniyet tespitinin yapılması zorunlu olup bu çerçevede gerekli görülmesi halinde tahlile tabi tutulması ve tahlil sonucuna göre işlem yapılması da yine mevzuat gereğidir.

Bu itibarla, konuyla ilgili olarak gümrük idarelerince yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmekle birlikte, söz konusu şikayetlerin olay bazında ve işlemin gerçekleştiği gümrük idaresi bildirilmek suretiyle intikal ettirilmesi halinde ayrıntılı şekilde incelenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Hakan ATAY

Bakan a.

Daire Başkanı

Dağıtım:

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve

Mersin Gümrük Müşavirleri Demeklerine