ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Seri No 115’de Değişiklik

Gümrükler Genel Tebliğinin Seri no 115 de yapılan değişiklikle 95. fasıldaki ürünler ihtisas uygulamasından çıkarılmıştır. İlgili tebliğler aşağıda tarafınıza sunulmuştur. 

 

 

 

 


12 Eylül2014CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29117

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜKİŞLEMLERİ)

(SERİNO: 115)

Amaçve kapsam

MADDE 1(1) Bu Tebliğ, 3üncümadde kapsamıeşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma girişişlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2(1) Bu Tebliğ,27/10/1999tarihli ve 4458 sayılıGümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İhtisas gümrüğüuygulaması

MADDE 3(1)

0801.31 ve0801.32tarife alt pozisyonlarındakikajucevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve6802.93tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanozşişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,

82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veyamakinalıaletlerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

cinsieşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma girişişlemleri yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Adana Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Bursa Gümrük Müdürlüğü

4

Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

5

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

6

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

7

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

8

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

9

İzmir Gümrük Müdürlüğü

10

İzmit Gümrük Müdürlüğü

11

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

12

Malatya Gümrük Müdürlüğü

13

Samsun Gümrük Müdürlüğü

14

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

15

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanmasısırasında ortayaçıkanözel ve zorunlu durumlarıinceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5(1) Bu Tebliğyayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6(1) Bu Tebliğhükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanıyürütür.

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:115)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 129)

MADDE 1 –12/9/2014tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nin3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “95 inci fasıldaki oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı,” ibaresi ile aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.