ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

21.03.2015 günü yayımlanan tebliğe istinaden ; damping uygulama süresi sona erecek olan Gtip ve ülke listesi aşağıda yayımlanmıştır. İlgili süre sonuna kadar soruşturma açılıp sürenin uzatılmaması durumunda uygulama sona erecektir.

21 Mart 2015 CUMARTESİ

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/4)

Kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2015 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecekdampingekarşı önlemler

MADDE 2 –(1) Aşağıdaki tabloda yer alandampingekarşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

G.T.İ.P.

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih veNo’su

Tebliğ

No

Önlemin Bitiş Tarihi

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

 

ÇinTayvanı

 

Vietnam

 

17.07.2010/27644

2010/20

17.07.2015

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

4011.50.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.00.00GTİP’teyer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)

ÇinTayvanı

 

Vietnam

 

Sri Lanka

 

4013.20.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00GTİP’teyer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)

8302.10.00.00.11

Menteşeler(Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

20.07.2010/27647

2010/18

20.07.2015

8302.10.00.00.19

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.00

Diğerleri, mobilyalar için olanlar(Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)

5605.00

Dokumaya elverişli ipliklerdenmetalizeiplikler (gipeedilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

21.07.2010/27648

2010/21

21.07.2015

ÇinTayvanı

Güney Kore

Hindistan

7312.10.81.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 3mm.yigeçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler

Çin Halk Cumhuriyeti

 

Rusya Federasyonu

21.07.2010/27648

2010/22

21.07.2015

7312.10.83.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler

7312.10.85.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler

7312.10.89.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi geçenler

7312.10.98.00.00

Diğerleri

9607.11

Dişleri Adi Metallerden Olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

30.10.2010/27744

2010/29

30.10.2015

9607.19

Diğerleri

9613.20.00.00.19

Doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

31.10.2010/27745

2010/27

31.10.2015

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş - deri taklidi

Çin Halk Cumhuriyeti

31.10.2010/27745

2010/28

31.10.2015

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş - diğerleri

5903.20.90.10.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış,
kaplanmış veya lamine edilmiş - deri taklidi

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış,
kaplanmış veya lamine edilmiş – diğerleri

7019.11

Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

Çin Halk Cumhuriyeti

31.12.2010/27802 (5. Mükerrer)

2011/1

31.12.2015

7019.12

Fitiller

7019.19

Diğerleri

7019.31

Takviye Tabakaları

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

8207.50.60.00.00

Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

31.12.2010/27802 (5. Mükerrer)

2011/2

31.12.2015

8207.70.31.00.19

Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 –(1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2ncimaddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinindampinginve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Faks: 0312 204 86 33

adresineulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) Mevcutdampingekarşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinindampinginve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinindampinginve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.