ANASAYFA DUYURU & HABERLER
26.02.2015 Oku Grubu Toplantı Özeti

26.02.2015 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

OKU GRUBU BAŞKANI: TÜLAY AYDEMİR

Sayı : 85593407/010.06

Konu : TRT bandrolleri

GENELGE (2015/11)

Bilindiği üzere, “6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanununda değişik yapılmış ve bandrol ücretlerinin, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı ve TRT Kurumu Genel Müdürlüğünce isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandrollerin teminat mektubu karşılığı verileceği hükme bağlanmıştı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 19.02.2015 tarih ve 2015/11 sayılı Genelge ile peşin ödenen veya teminata bağlanan bandrol bedellerinin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamında ithalatta ÖTV matrahına ve 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

                                                                                                                                            

Sayı : 75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/1663

Konu : Dahilde İşleme Rejimi

8/11/2014 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ VE BU TARİH İTİBARIYLA TAAHHÜT HESABI KAPATILMAYAN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE, Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilmeyen ihracatın Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Mısır'a yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,  Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibarıyla ihracatının ya da son dört takvim yılı içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti, kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen, İhracat:2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 inci ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ay ek süre verilecektir.

20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

KANUN

17/04/2014 tarihinde imzalanan TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ onaylanması uygun bulunmuştur.

Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki ticaretin 2018 yılında 5 milyar ABD Doları’na ulaşması hedefleniyor. Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerinde yaklaşık yüzde 69 oranında indirim sağlanacak.

Anlaşma Kapsamı

·         Mal Ticaretinde Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması

·         Menşe Kuralları

·         Gümrük İşlemleri ve İşbirliği

·         Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

·         Ticarette Teknik Engeller

·         Ticaret Politikası Önlemleri

·         Ekonomik ve Teknik İşbirliği

·         Şeffaflık

·         Anlaşmazlıkların Halli

·         Kurumsal Hükümler

Anlaşma çerçevesinde her bir ürün için “0”, “3”, “5” ve “8” yıllık indirim takvimleri ve yalnızca bazı tarım ürünlerinde geçerli olmak üzere bir takım istisna kategorileri (bkz. EK 3-1) belirlenmiştir.

Anlaşma’nın yürürlüğe girişiyle birlikte tarife satır sayısı bakımından Malezya’ya ihracatımızın %71’i, Malezya’dan ithalatımızın %69’u; hâlihazırda ticarete konu ürünler bakımından ise ihracatımızın %83’ü ithalatımızın ise % 68’i gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilecektir.

8 yıllık geçiş döneminin sonunda tarife satır sayısı bakımından ihracatımızın %99’u, ithalatımızın %86’sı; hâlihazırda ticarete konu olan ürünler bakımından ise ihracatımızın %93’ü, ithalatımızın %75’i gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleşecektir.

Taraflar tüm sanayi ürünlerindeki gümrük vergilerini en geç 8 yıl sonunda karşılıklı olarak sıfırlayacaklardır. Tarım ürünlerinde ise 8 yıl sonunda tarife satırı bakımından Malezya’ya ihracatımızın %94’ü, ithalatımızın ise %47’si için tercihli pazara giriş imkânı sağlanacaktır.

Ülkemizden Malezya’ya ihracata konu ürünlerin Anlaşma kapsamında tabi tutulacağı gümrük vergisi düzenlemelerine “Malezya Listesi”nde; Malezya’dan ülkemize ithalata konu ürünlerin Anlaşma kapsamında tabi tutulacağı gümrük vergisi düzenlemelerine “Türkiye Listesi”nde yer verilmektedir.

İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacmi (Milyon Dolar)

 

İhracat

Değişim (%)

İthalat

Değişim (%)

Denge

 2010

224.843

 60,7

1.124.036

17,0

-899.194

2011

182.587

-18,8

1.567.503

39,5

-1.384.916

2012

165.474

-9,4

1.278.247

-18,5

-1.112.773

2013

272.077

 64,4

1.230.783

-3,7

 -958.706

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ÖTV'deki dağınık yapının toparlanması ve mevzuatın anlaşılır hale getirilmesi için yapılacak değişikliklerden ilki olan ve akaryakıt sektörüne ilişkin düzenlemeleri içeren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağı'nı internet sitesinde yayımladı.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara (akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri) ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik düzenlemeleri içeren taslakta, mükellefiyetin nasıl oluşacağı ve hangi malların söz konusu listede yer aldığının tespitinin nasıl yapılacağı açıklandı.İstisnalar ve vergi indirimine ilişkin uygulamanın nasıl yapılacağına yer verilen taslakta, diplomatik, askeri amaçlı ve petrol arama üretim istisnalarının şartları, bunlardan yararlanabilecekler ve yapılacak işlemler netleştirildi.Taslakta, deniz ve hava araçlarının yakıtlarının ithali veya yurtiçi teslimlerinde yapılacak işlemler de detaylı olarak açıklandı. 

Buna göre, Kanunun ilgili maddesi uyarınca, hava yakıtları olarak bilinen malların yurtiçinde teslimi veya ithalinde, her bir hava yakıtı miktarı için, belirlenen tutarda teminat alınacak. Buna karşın, yine taslakta belirlenen şartları taşıyan ve "Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası"nı haiz olanlar, teminat vermeksizin hava yakıtı teslim alabilecek veya ithal edebilecek. Söz konusu kişilerden sadece bir kereliğine 10 milyon liralık teminat alınacak.

10 numara yağla ilgili de düzenlemenin yer aldığı taslağa göre, madeni yağların imalatı ile madeni yağ imalatı olmamasına rağmen madeni yağ gibi akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatlarında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV için iade talep edilemeyecek.

Taslağa göre, iade işlemlerine de kolaylık getirilecek. Nakden iade talepleri, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi ile elektronik ortamda yapılacak.

Tebliğden önce yürürlükte olan ÖTV Genel Tebliğlerinin (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin bölümleri, tebliğin yayım tarihini izleyen ay başından itibaren yürürlükten kaldırılacak ancak hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin düzenlemeler, yeni getirilen düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulanmaya devam edilecek.