ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Kritik bilgelerdeki Teşvik için ek süre
Irak , Suriye ,Mısır , Ukrayna, Libya genelindeki karışıklıklardan dolayı teşvik kapsamındaki ihracat taahhüdünü gerçekleştiremeyen firmalar için ek süre verilmesiyle ilgili; Ege İhracatçılar Birliği yazısı ektedir.

 

Sayı

:

75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/1663

İzmir, 23/02/2015

Konu

:

Dahilde İşleme Rejimi

 

 

Sayın Üyemiz,  

 

         Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazıda; 

 

 • Son zamanlarda Bakanlıklarına vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Ukrayna genelinde vuku bulan iç karışıklıkların halen çözüme kavuşturulamamasından ötürü, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade olunmakta, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen ek süre talep edildiği,

   

 • 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının “Yetki” başlıklı 26'ncı maddesi “Bakanlık bu Karar hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yönden çözümlemeye yetkilidir” hükmünü amir olduğu,

   

 • bahse konu mevzuat hükümleri çerçevesinde, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,

   

  • Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilmeyen ihracatın Ukrayna, Irak, Suriye, Libya ve Mısır'a yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,

    

  • Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibarıyla ihracatının ya da son dört takvim yılı içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamındaki ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti,

 

kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen, İhracat:2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 inci ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde 3 (üç) ay ek süre verilmesinin uygun görüldüğü, bildirilmektedir. 

 

         Bilgilerinizi rica ederim.  

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ

                                                                                                                         Genel Sekreter