ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Bandrol Ücretlerinin ÖTV Ve Kdv Matrahına Dahil Edilmesi Hk

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün yayımlamış olduğu genelgeye istinaden ; Bandrol bedellerinin ithalatta ÖTV matrahına ve KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

                                                       T.C.

                            GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                  Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407/010.06

Konu : TRT bandrolleri

                                             GENELGE

                                               (2015/11)

 

11/9/2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu

İle   Bazı Kanun      Ve  Kanun     Hükmünde      Kararnamelerde     Değişiklik   Yapılması İle     Bazı

Alacakların    Yeniden    Yapılandırılmasına    Dair   Kanun   ile 4/12/1984    tarihli  ve  3093  sayılı

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişikliğe gidilmiştir.

 

Bahsi geçen değişiklik ile 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine

bandrol   ücretlerinin,   gümrük    idarelerince  ithalatta  alınan  gümrük   vergileri  ve  diğer  mali

yükümlülüklerden   ayrı olarak   tahsil   olunacağı hükmü getirilmiş,   aynı maddeye   eklenen  (g)

bendi ile de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce isteyen imalatçıya da

ithalatçı firmalara bandrollerin teminat mektubu karşılığı verileceği belirtilmiştir.

 

Böylelikle,    6552  sayılı Kanun     ile  değişik  3093  sayılı Kanunda     ithal  eşyası için  bandrol

yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin iki usul  öngörülmüştür. Buna göre, yükümlüler

bandrol  ücretlerini   serbest   dolaşıma   giriş beyannamesindeki   (Özel   Tüketim   Vergisi   hariç)

Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere gümrük idaresine peşin

olarak ödeyebilecekleri gibi Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden

teminat mektubu karşılığı bandrolleri alabileceklerdir.

 

Yapılan düzenleme ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'na, bandrol bedellerinin ithalatta ÖTV ve

KDV   matrahlarına  dâhil edilip   edilmeyeceği   sorulmuştur.   Bu  çerçevede   peşin  ödenen   veya

teminata bağlanan bandrol bedellerinin, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci

maddesi kapsamında ithalatta ÖTV matrahına ve 3065 sayılı KDV Kanununun 21/b maddesi

kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                   Sezai UÇARMAK

                                                                                           Bakan a.

                                                                                         Müsteşar V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri