ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Mahrece İade Ve Tasfiye İşlemi Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekteki yazısına istinaden ; Gümrükteki işlemler aşamasında yurda girişi uygunsuz görülen ürünlerin, mahrece iade yapılabileceği gibi diğer bir üçüncü ülkeye de gönderilebileceğini belirten yazı aşağıda yer almaktadır.

                                                            T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :           20117910/111

 

Konu           :  Gümrük Yönetmeliğinin 181. maddesi kapsamında yapılan denetimler

DAĞITIM

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ithali her türlü izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılan kontroller sonucunda Türkiye Gümrük Bölgesine ithali uygun bulunmayan eşya ile ilgili olarak birtakım sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen kontroller eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonraki aşamalardan yalnızca birinde ve gümrük idaresinin koordinasyonunda yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ilgili kurumca yapılacak kontrol sonucunda eşyanın girişinin uygun görülmemesi halinde, uygun görülmeyen eşyanın taşıttan indirilmeksizin mahrece iade edilir veya ilgili kurumun uygun görüşü ile üçüncü bir ülkeye transit edilir.

Bununla birlikte, gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde yapılan kontroller sonucunda, ilgili kurumlarca yapılan düzenlemelerde aksine hüküm bulunmaması ve bu kurumlarca söz konusu eşyanın ithaline izin verilmemesi halinde, yükümlü talebi doğrultusunda eşya; mahrecine iade edilebilir veya ilgili kurumun uygun görüşü ile doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit edilebilir veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilebilir.

Diğer taraftan, gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra yapılan kontroller sonucunda eşyanın ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, kontrolden sorumlu kurum veya yetkili kurum tarafından ilgili kanun hükümleri kapsamında öngörülen yaptırımlar uygulanır. Uygunsuz çıkan ürünün geldiği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesi mümkündür. Bu durumda eşya, gümrük mevzuatının öngördüğü usuller çerçevesinde yurt dışı edilir.

Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA  E-Posta:z.celik@gtb.gov.tr

Tel:0 312 449 33 09             Fax:0 312 449 31 01

Bilgi İçin: ZEYNEP NİL ÇELİK GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 87b414a2-607a-4598-8a47-4ec559912d4c kodu ile erişebilirsiniz.

Bu bağlamda; Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra yapılan kontroller sonucunda ithali uygun bulunmayan eşyanın mahrecine iade edilebileceği gibi üçüncü bir ülkeye de gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu itibarla, yukarıda özetlenen mevzuat dahilinde işlem tesis edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Alpay ARAS Bakan a.

Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA  E-Posta:z.celik@gtb.gov.tr

Tel:0 312 449 33 09             Fax:0 312 449 31 01

Bilgi İçin: ZEYNEP NİL ÇELİK GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 87b414a2-607a-4598-8a47-4ec559912d4c kodu ile erişebilirsiniz.