ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Suni Derilerin Sınıflandırılması Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün suni derilerin sınıflandırılmasındaki farklı uygulamalarla ilgili yazısı ektedir. 59. 56 ve 39. fasıllar arasında git-gel’ler yaşayan firmaları için açıklayıcı bir yazı.

T.C. 
                           GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI 
                                GümrüklerGenelMüdürlüğü 

 Sayı  : 17474625/162.99 
 Konu : Suniderininsınıflandırılması 

                                           DAĞITIM 

Bakanlığımızaintikaledenbilgilerden;"sunideri"tabiredilen,mensucatagözenekliplastik 
maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış haldeki eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt 
olduğu,gümrükidarelerindevelaboratuvarlardayorumfarklarıbulunduğuanlaşılmaktadır. 

Bilindiğigibi,plastiklerindokumayaelverişlimaddelerleolankarışımlarındasınıflandırmanın 
nasılyapılacağı39.fasılgenelaçıklamalarında,59.fasılnotlarında,56.03ve59.03tarife 
pozisyonuaçıklamanotlarındayeralmaktadır. 

Bahsekonuİzahnamehükümlerinegöre;dokumayaelverişlimensucatlabirleştirilmişolanve 
dokumayaelverişlimensucatınsadecemesnetolarakkullanıldığıgözenekliplastiktenderi 
benzerilevhalar,yapraklarveşeritler39.21'desınıflandırılacaktır. 

Dokumayaelverişlimensucatınsadecemesnetolarakkullanılıpkullanılmadığınıntespitinde; 
desensiz,ağartılmamış,ağartılmışyadatekşekildeboyanmışdokunmuşmensucat,plastik 
plaka,levhaveşeritlerinbiryüzünetatbikedildiğinde,sadecetakviyeediciamacahizmet 
ettiği,bunamukabiltüylümensucat,desenli,baskılıvedahaayrıntılıçalışılmışmensucatın 
kullanılmasıhalindetakviyeediciamacınötesindebirişleviolduğuve39.21tarifepozisyonu 
dışındakalacağıkabuledilecektir. 

Ayrıca,yukarıdakitespitiyaparken,deriyitaklitetmekiçinkullanılankabartılmış,yumuşak 
verenkliplastiktentabakanınvarlığıeşyanın39.21pozisyonundasınıflandırılmasıiçinkarine 
teşkiletmeyecektir. 

Bilgilerinivebunagöregereğiniricaederim. 

                                                                             AlpayARAS 
                                                                                Bakana. 
                                                                             DaireBaşkanı 
DAĞITIM: 
GümrükveTicaretBölgeMüdürlüklerine 

 DumlupınarBulvarıNo:151EskişehirYolu9.Km.06530Çankaya/ANKARA     E-Posta:c.kucukfalay@gtb.gov.tr 
 Tel:03124493271                                                  Fax:03124493101 
 Bilgiİçin:CİHANHAYDARKÜÇÜKFALAYMUAYENEMEMURU