ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Oyuncak tahlillerinin akredite kuruluşlarda yapılmasıyla ilgili yazı

T.C.  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

                                       Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı:17474625/162.01

 

Konu: Oyuncak Analizi

 

                             GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:    23.01.2015 tarihli ve 5481439 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımız konusu oyuncak cinsi eşya analizlerinin yetkilendirilmiş olup olmadığına 

bakılmaksızın tüm akredite laboratuvarlarda yapılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

                                                                                                 Alpay ARAS

 

                                                                                                    Bakan a.

 

                                                                                              Daire Başkanı

 

 T.C.

                         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                            Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 Sayı     :  17474625/162.01

 Konu     :  Oyuncak Tahlilleri

 

                 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Bakanlığımıza,    oyuncak     cinsi  eşyanın    BİLGE    sisteminde     kırmızı   hatta 

yönlendirilmesi  ve  eşyadan  numune  alınarak  tahlile  sevk  edilmesi  sebebiyle 

Gümrük     Laboratuarlarında    yığılmalar   oluştuğu,   bu   durumun     da   gümrük 

işlemlerinde gecikmelere yol açtığı yönünde yakınmalar intikal ettirilmektedir.

Oyuncak  cinsi  eşya  Türk  Gümrük  Tarife  Cetvelinde  esas  olarak  95.03,  özelliği 

nedeniyle oyuncak sayılabilecek bir kısım eşya ise 95.04 tarife pozisyonlarında 

sınıflandırılmakla  birlikte, bu  eşyalar  Gümrük  Yönetmeliği  Ek-23’de  bulunan 

laboratuvar tahliline tabi eşya listesinde bulunmamaktadır. Bu sebeple, eşyanın 

tarife  tespitine   yönelik    olarak   muayene      memuru     tarafından    Gümrük 

Yönetmeliğinin  196  ıncı  maddesi  kapsamında  tahlile  gönderilmesi  mümkün 

olmakla birlikte uygulamada oyuncak cinsi eşyanın söz konusu amaçlara matuf 

tahlile  sevk   edilmesi   sıkılıkla  başvurulan    bir  yöntem     şeklinde   tezahür 

etmemektedir.

Bu  sebeple,  GTİP  tespiti  yapılmak  amacıyla  gönderilenler  hariç  olmak  üzere, 

oyuncak    cinsi  eşyanın   BİLGE    sistemi  tarafından    kırmızı  hat   muayeneye 

yönlendirilerek    laboratuvara    sevk   edilmesinin    gerektiği   hallerde,   beyan 

sahibince    talep   edilmesi    halinde   eşyanın    tahlil  sonucu    beklenmeden  
yükümlüsüne teslim edilmesi,  aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü  
de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere İstanbul dışında Bursa  
Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi  
Genel      Müdürlüğünün         yetkilendirdiği     akredite      laboratuvarlara      da  
yönlendirilmesi; 

Tahlil   sonuçları   ve   ilgili   ithalatçı   firma   bilgilerinin   Bakanlığımız   Tüketicinin 
Korunması      ve   Piyasa   Gözetimi     Genel    Müdürlüğüne       bildirilmesi  uygun  
görülmüştür. 

Bilgi ve gereğini rica ederim.  

                                                                             Cenap AŞCI 

                                                                                 Bakan a. 
                                                                           Genel Müdür 

DAĞITIM 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri