ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Atıkların ithalat denetimi tebliğinde değişiklik

Bugün yayımlanan tebliğe istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. İlgili tebliğ aşağıdadır.


17 Şubat 2015 SALI

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2015/3)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/27)

MADDE 1? 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) GTİP itibariyle ek-1’deki listede yer alan ancak ithalatçısıtarafından atık olmadığı, yeniürün olduğu beyan edilen(39.01-39.14 GTİP’li maddeler hariç, 39.03 dahil) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğkapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçıveya temsilcisinin beyanıesastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanınıispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 ? Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8?(1) Ek-1’deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ıaşmamasıve ilgiliÇevre veŞehircilikİl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınmasıhalinde mümkündür. Bu durumda,Çevre veŞehircilikİl Müdürlüğünce Kapsam DışıYazısı(ek-7) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu ek-1, ek-2/A ve ek-2/B’deki listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda,Çevre veŞehircilikİl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam DışıYazısıdüzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.

(3) Ek-1’deki listede tanımlanan ve 39.01-39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerden atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen maddeler için 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedi ila onuncu fıkralarına uygun şekilde akredite olmuş Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların aslı ve onaylı tercümesiyle birlikte sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda ithal edilmek istenen maddelerin ek-1’deki listede yapılan tanıma uygun ve ürün olarak kabul edilebileceğinin tespiti halinde Kapsam Dışı Yazısı (ek-7) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

(4) Dahildeİşleme Rejimi Kararıkapsamında ithal edilenürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüşürünlerin ek-1, ek-2/A ve ek-2/B’deki listelerde yer almasıhalinde buürünlerin ithalatında bu Tebliğhükümleri uygulanmaz.

(5) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak28/12/1993tarihli ve 3957 sayılıKanun ile onaylanmasıuygun bulunan, Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, ek-2/A ve ek-2/B’de yer alan atıklarınülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişindeÇevre veŞehircilik Bakanlığından alınacakİzin Yazısıilgili sınır girişgümrük idaresine ibraz edilir.

(6) Ek-2/B’deki listede yer alan atıkların ithalatı, karşılarında belirtilen ISO Standartlarına uygunluğuna dair 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedi ila onuncu fıkralarına uygun şekilde akredite olmuş Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmışraporların aslıve onaylı tercümesiyle birlikte ithalat öncesinde, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilinÇevre veŞehircilikİl Müdürlüğüne ithalatçı veya temsilcisi tarafından başvurulması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ISO Standartlarına uygun olduğu belirlenen maddelerin Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair bir yazı düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.”

MADDE 3 ? Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11?(1)İlgili sınır gümrük idarelerince, ek-1’deki listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.

(2)İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez. Çevre veŞehircilikİl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısıgümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrasıçerçevesinde Kapsam DışıYazısıdüzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrasıçerçevesinde Kapsam DışıYazısıdüzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili gümrük idareleri izin verir.

(5) 8 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen maddelerin Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(6) 8 inci maddeninbeşinci fıkrasıçerçevesindeÇevre veŞehircilik Bakanlığıncaİzin Yazısıdüzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine sınır girişgümrük idareleri izin verir.

(7) 8 inci maddenin altıncı fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Tebliğ kapsamı dışında olduğuna dair yazı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(8) Ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağısınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığıtarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapılarıdışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüşalınan,özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyıhaiz terminallerinden, ek-1’deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişişlemleri yapılabilir.”

MADDE 4 ? Aynı Tebliğe ekli ek-7 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek-7

KAPSAM DIŞI YAZISI

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2015

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların/ürünlerin, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişine izin verilmiştir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

…Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Firmanın Adı

Firmanın Adresi ve Telefon No’su

Atığın/Ürünün Adı

GTİP’i

Miktarı

*Atığın Oluşma Nedeni

(Numune, bekleme, işçilik vb.)

*Atığın Oluştuğu Yer

 

*Sadece atıklar için doldurulacaktır. ”

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalatında, yürürlük tarihinden itibaren 45 gün süreyle bu Tebliğin aleyhindeki hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 ? Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6? Bu Tebliğhükümlerini Ekonomi Bakanıyürütür.