ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Kültür Fonuna Tabi Eşya listesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı

Kültür Fonuna Tabi Eşya listesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı.

 

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLAR İLE BOŞ TAŞIYICI MATERYALLERİN İMALAT VEYA İTHALATINDA YAPILACAK KESİNTİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 2187

04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı R.G.

Ekli “Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya ithalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kesinti oranları

MADDE 1- (1) Her türlü boş CD, DVD, USB bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları, ekli listede yer alan ürünlerin eşya tanımı ve pozisyon numaraları birlikte değerlendirilerek karşılarında gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

(2) Söz konusu materyaller ve teknik cihazların;

a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, ihraç edilenler hariç olmak üzere, ay içinde
sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden, ekli listede belirtilen
oranlardaki tutarı, takip eden ayın en geç on beşinci gününe kadar,

b) Ülkemizde serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, gümrük
kıymeti üzerinden, ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, serbest dolaşıma giriş
beyannamesinin tescilinden önce,

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdür.

(3) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan kuruluşlar bu Karar kapsamında yapılacak
ödemelerden muaftır.

Kesintinin tevsiki

MADDE 2- (1) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, anılan materyal ve teknik cihazların aylık üretim miktarlarını ve bedellerini gösterir bir liste ile kesinti tutarlarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeleri üçer aylık dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek zorundadır.

(2) 1 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, ekli listede belirtilmiş olan oranlardaki kesinti tutarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgileri gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydetmekle yükümlüdür.

Kesintinin denetimi ve tahsili

MADDE 3- (1) Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve inceleme sırasında, bu Kararla öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit etmeleri halinde, durumu Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler.

(2) 1 inci maddede belirtilen yükümlülüğe aykırı olarak süresinde yatırılmadığı ya da eksik yatırıldığı tespit edilen meblağlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 4- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 5- (1) 5/8/2013 tarihli ve 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar Resmi Gazete’de yayımını izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

 

LİSTE

 

SIRA NO

EŞYANIN TANIMI

POZİSYON NO

KESİNTİ ORANI

1.

Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları (kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları.

84.43

 

8443.91, 8443.99 (aksam ve parçalar) ve 8443.32.10.20.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

% 0,5

2.

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar.

84.71

 

8471.41.00.10.00, 8471.49.00.10.00, 8471.50.00.10.00, 8471.60.60.10.00, 8471.60.70.10.00, 8471.70.20.10.00, 8471.70.30.10.00, 8471.70.50.10.00, 8471.70.70.10.00, 8471.70.80.10.00, 8471.70.98.10.00 GTİP numaraları altında tanımlanan sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ürünler ile 8471.60.60.90.00, 8471.60.70.90.11, 8471.60.70.90.12, 8471.60.70.90.13 ve 8471.60.70.90.14 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

% 0,5

3.

Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dâhil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dâhil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç)

85.17

 

Sadece 8517.12.00.00.11 GTİP numarası altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.

 

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%1

4.

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar.

85.19

 

Sadece 8519.81.00.00.00 GTİP numarası altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.

 

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%3

5.

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video timerle birlikte olsun olmasın)

85.21

 

Kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%2

6.

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler (kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)

85.23

 

(Disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)

 

8523.29.19.00.00, 8523.49, 8523.51.90.00.00, 8523.52, 8523.59.90.00.00, 8523.80.90.00.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

%3

7.

Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)

85.27

 

Sadece 8527.13.00.00.00, 8527.21 ve 8527.91.00.00.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.

 

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%2

8.

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarım alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

85.28

 

Sadece 8528.72.20.00.00 ve 8528.71.19.00.11 GTİP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.

 

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

%2