ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat Değişikliği Gerekçesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı       :21655650-351.01

Konu     :Sarıdan Kırmızıya Sevklerde Hat

Değişikliği Gerekçesi

 

 

21.02.2020 / 52533995

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Sarı hattan kırmızı hatta çevirmelere ilişkin BİLGE sistemi üzerinde yapılan incelemelerde, hat değişikliği gerekçesinin girildiği alanların eksik doldurulduğu veya net bir şekilde doldurulmadığı görülmüştür.

Örnek olarak;

- "Tespit", "Risk analizi", "Fiziki muayene", "Fiziki tespit" gibi muğlak ifadelerin hat değişikliği gerekçesi olarak girildiği veya bu kısımların açıklama girilmeksizin geçildiği, açıklamaların başında boşluk bırakıldığı, anlaşılır olmayacak şekilde kısaltmalar kullanıldığı veya kelimelerin hatalı yazıldığı,

- “Beyanname muhteviyatı eşyanın risk kriterleri çerçevesinde fiziki muayenesini teminen kırmızı hatta havalesi görüşlerine arz olunur.”, "Risk kriterleri çerçevesinde kırmızı hatta sevki arz olunur." veya " Risk analizi kapsamında fiziki muayenesi için kırmızı hatta sevkini arz ederim." gibi ifadelerin yer aldığı ancak söz konusu riskin ne olduğunun net bir şekilde belirtilmediği,

- “Riskli eşya grubunda yer aldığından tespiti için kırmızı hatta sevkini olurlarınıza arz ederim." veya "Riskli eşya olduğundan kırmızı hatta sevkini olurlarınıza arz ederim.” gibi ifadelerin yer aldığı ancak eşyanın ne tür bir eşya olduğunun veya ne gibi bir risk içerdiğinin belirtilmediği,

- “Beyanname muhteviyatı eşyaların rejimi gereği kırmızı hatta sevkini arz ederim.” gibi ifadelerin yer aldığı ancak hangi rejim nedeniyle veya ne amaçla sarıdan kırmızıya çevrildiğinin yazılmadığı,

- “Beyanname muhteviyatı eşyaların tespiti için kırmızı hatta sevkini arz ederim.” benzeri ifadelerin kullanıldığı ancak ne tür bir tespitin yapılmasının amaçlandığının belirtilmediği,

tespit edilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği’nin “Belge kontrolü” başlıklı 183. maddesinin 2. fıkrasında: “Beyanın kontrolü ile görevlendirilen memur, yaptığı inceleme sırasında beyanname ve ekli belgeler arasında ciddi bir farklılık tespit eder ve muayenenin yapılmasını gerekli görür ise sistem tarafından kendisine havale edilen tarih ve saat itibariyle en geç yirmidört saat içinde bu hususu idare amirine bildirir. Muayenenin idare amirince uygun görülmesi halinde, ilgili amir beyannameyi muayene ile görevli memura havale eder ve işlemler bu memur tarafından sonuçlandırılır. Muayenenin idare amirince uygun görülmemesi halinde ise, beyanın kontrolü için önceden görevlendirilen memur tarafından işlemlere kaldığı yerden devam edilir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, hat değişikliklerinin muayene memurunca idare amirine sunulması ve idare amirinin onayıyla tamamlanması yönüyle sistem üzerinde düzenleme yer almaktadır.

Sistem üzerinde 15.01.2019 - 15.01.2020 tescil tarih aralığı itibariyle düzeltme işlemi yapılmamış beyannameler üzerinde yapılan sorgulamalar sonucunda elde edilen ve hat değişikliği gerekçesi yazılan alanları yeterli bilgi içerir şekilde doldurulmamış olan beyannamelere ilişkin bilgiler Bölge Müdürlüğü bazında ekli listede gönderilmiştir.

Diğer taraftan, fiziki kontrol oranları, her yıl Bakanlığımız politikaları göz önünde bulundurularak merkezi ve yerel düzeyde yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında belirlenmekte olup, periyodik olarak takip edilmekte ve risk analizlerindeki seçiciliği sağlayacak şekilde belirli bir seviyede tutulmaktadır. Bu çerçevede, beyannamelerin sarı hattan kırmızı hatta sevkinde gerekli özenin ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten, sarı hattan kırmızı hatta yukarıda belirtilen şekilde muğlak ifadelerle yönlendirilen gümrük beyannameleriyle ilgili olarak, hat değişikliği gerekçelerinin anlaşılır bir biçimde sistem üzerinde girilmesi, bunların onaylanması aşamasında idare amirlerince titizlikle kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerini ve yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Savaş MALKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Ek: 1 Adet Excel Dosyası

 

 

Dağıtım:

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne