ANASAYFA DUYURU & HABERLER
12.05.2015 Oku Grubu Toplantı özeti

12.02.2015 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ  

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

6 Şubat 2015 82.FASIL İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ HK.


İlave gümrük vergileri, 82. Fasıl: ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKÇI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI; ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI kapsamı eşya ile 8716.80.00.90.12 gümrük ve tarife pozisyonunda yer alan 'bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları'nı içeriyor. Alınacak ilave gümrük vergisinin oranı ise, diğer ülkelerden gelen eşyadan alınan vergi oranının %25'i olarak hesaplanacak. Buna göre, en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasının bulunmadığı diğer ülkelerden gelen eşya için geçerli olacak. Avrupa Birliği menşeli ve STA kapsamındaki menşe ülkeler kapsam dışıdır.


Tebliğ yolda olan ürünleri kapsamıyor.

 

 

Tabloyu görmek için tıklayınız.

 

278 sayılı TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN

 

     Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre, 278 sayılı Kanun (*) kapsamında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)'den muaf olarak gerçekleştirilen ithalat işlemlerinden KKDF alınmayacağı, söz konusu muafiyet nedeniyle ithalatta kesinti yapılmayan KKDF'nin yine de KDV Kanununun 21 inci maddesine göre KDV matrahına dâhil edilip edilmeyeceği ile ilgili; böyle bir tutarın KDV matrahına dahil edilmesinin de söz konusu olmayacaktır.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı     :18286106/310.06

Konu: Güzergâh Süreleri

06.02.2015 / 5773888

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri no:3) kapsamında Mersin-İskenderun ve Kuzey Irak arasında sevkiyatına izin verilen ham petrol, motorin, benzin ve jet A-1 yakıtı cinsi yükün taşınmasında, bahse konu Tebliğin “Alınacak Önlemler” başlıklı 10’ uncu maddenin (2)’ nci bendinde; “Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile gerçekleştirilecek sevkiyatlar, taşımacılık yapacak olan firmaların kendi filolarında kullandıkları Araç Takip Sistemi vasıtasıyla izlenir” denmektedir.

Halen tebliğ kapsamında Mersin-İskenderun ve Kuzey Irak arasında gerçekleştirilen akaryakıt taşımacılığının Genel Müdürlüğümüz Komuta Kontrol Merkezince yapılan izlemesinde araçlara verilen güzergah sürelerinin son zamanlarda 72 saatten 96 saate çıkarıldığı ve uygulamanın genel olarak bu yönde olduğu görülmektedir.

Bilindiği üzere akaryakıt taşımacılığı suistimale çok açık bir sektör olup, Araç Takip Sistemi kapsamında bu araçların takip ve izlenmesi Kaçakçılıkla Mücadele açısından yapılmaktadır. Bu nedenle akaryakıt taşıyan araçlara verilen fazla süreler araç şoförleri tarafından ya keyfi olarak ya da kaçakçılık yapma amacı ile kullanılmaktadır.

Güzergah sürelerinin neden uzatıldığının araştırılarak, akaryakıt taşıyan araçların kaçakçılık riskinin yüksek olması nedeniyle bağlantı gümrük idarelerinizin güzergah süreleri tespit edilirken azami dikkati göstermeleri konusunda talimatlandırılması hususunda,

Gereğini rica ederim.

 

Ahmet KAPLAN

Bakan a.

Daire Başkanı

DİR AYNİYAT İŞLEMLERİ

 

DAGITIM    00005625974

 

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen dahilde işleme izin belgesinin özel şartlar bölümünde ayniyat şartı bulunması halinde  yine ayniyat (dahilde işleme rejimi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın işlem görmüş ürünler bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı) tespitine ilişkin önlemlerin beyannamenin atandığı muayene hattına bakılmaksızın, ilgili gümrük idaresince alınması gerektiği, Gümrük idarelerince yapılan fiziki muayene işlemleri ile dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamul bünyesinde kullanıldığına dair ayniyat tespitinin birbirine karıştırılmaması, söz konusu işlemlerin tekemmül ettirilmesi sırasında gerekli özenin gösterilmesi gerektiği, firmaların ayniyat tespiti için her aşamada gümrük idarelerine başvurmaları mümkün olduğundan, belge kapatmalarında da dikkate alınacak olması nedeniyle, firmaların ayniyat tespitine ilişkin bir talepte bulunmaları halinde, hat ve muayene kriterleri ne olursa olsun karşılanması gerektiği, Hususlarına yer verildiği hatırlatılarak, Ayniyat tespit işlemlerine ilişkin olarak Makamlarına ulaşan bilgi ve belgelerden, DİİB'lerin özel şartında ayniyet şartının yer aldığı durumlarda, ayniyat tespit işlemlerinin, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracatının yapılmasını müteakip firmanın talebi üzerine belge üzerinde gerçekleştirilebildiği, özel şartında ayniyat şartı bulunan DİİB'nin kapatılması aşamasında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince aranan "Ayniyat Tespit Tutanağı"nın Gümrük Müdürlüğünce belge üzerinde yapılan inceleme neticesinde onaylanarak yükümlüye verilebildiği, ilgili DİİB'nin de İBGS tarafından söz konusu tutanağa dayanılarak kapatıldığının anlaşıldığı belirtilerek,

 

DİİB'nin özel şartında ayniyat yapılması yönünde şartın bulunduğu durumlarda, yukarıda

belirtildiği üzere, ayniyat tespit işlemlerine ilişkin gerekli önlemlerin ilgili gümrük idarelerince alınması gerektiği, bu çerçevede, ayniyatı yapılması gerekli olan eşya ile ilgili ayniyat tespit işlemlerinin eşya Türkiye Gümrük Bölgesindeyken gerçekleştirilmesi, ayniyat tespit işlemi yapılacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracı sonrasında belge üzerinden ayniyat tespit işlemlerinin yapılmaması ve bu yönde gerekli dikkat ve azami özenin gösterilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır. Bu itibarla, özel şartında ayniyat yapılması yönünde şart bulun Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak, firmaların ayniyat tespiti işlemleri için yaptıkları başvurularda; başvurunun, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracı sonrası yapıldığının anlaşılması durumunda; belge üzerinden ayniyat tespit işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.