ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Kkdf Den Muaf İşlemlerde Kkdf’nin Kdv Matrahına Eklenmemesi hakkındaki Yazı

278 sayılı TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN kapsamında KKDF den muaf olarak işlem yapılan ithalatlarda KKDF tutarının KDV matrahına eklenmeyeceği İle ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı yazısı aşağıda tarafınızla paylaşılmıştır.

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre, 278 sayılı Kanun (*) kapsamında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)'den muaf olarak gerçekleştirilen ithalat işlemlerinden KKDF alınmayacağı, söz konusu muafiyet nedeniyle ithalatta kesinti yapılmayan KKDF'nin yine de KDV Kanununun 21 inci maddesine göre KDV matrahına dahil edilip edilmeyeceği ile ilgili; böyle bir tutarın KDV matrahına dahil edilmesinin de söz konusu olmadığı hk.

(*) 278 sayılı TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN
Madde 14 – (Değişik: 31/7/2008 – 5798/7 md.)
Kurum;
a) Her türlü eşya ve binek araçları hariç her türlü aracın, Türkiye’ye sokulmasında her çeşit ithalat sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, gümrük vergisi ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, harç, fon ve zamlardan, her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretlerinden ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, harç ve ücretlerden,
b) Her türlü tesislerinin yapımı ve işletilmesinden dolayı belediyeye ödenmesi gereken her türlü vergi, harç, harcamalara katılma paylarından ve benzeri yükümlülüklerden,
c) Taraf olduğu dava, icra ve benzeri takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda sayılan yargı harçlarından,
d) İhaleleri, ilanları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her türlü harçlardan,
muaftır.
Kurum tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim, fon ve harçlar dâhil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan muaftır.

 

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

93767041-130[21-2013/129]-81

27/05/2014

Konu

:

İthalat işlemleri üzerinden kesilen KKDF'nin KDV matrahına dahil olup olmadığı

 

 

 

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapmış olduğunuz ithalat işlemlerinizin 278 sayılı Kanun kapsamında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan (KKDF'den) muaf olduğu belirtilerek, söz konusu muafiyet nedeniyle ithalatta kesinti yapılmayan KKDF'nin yine de KDV Kanununun 21 inci maddesine göre KDV matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmakta olup, konuya ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

            3065 sayılı KDV Kanununun,

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            1/2 nci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,

            21/b maddesinde, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve payların KDV matrahına dahil olacağı,

            hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, Başkanlığınızca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre 278 sayılı Kanun kapsamında KKDF'den muaf olarak gerçekleştirilen ithalat işlemlerinizden KKDF alınmayacağından böyle bir tutarın KDV matrahına dahil edilmesi de söz konusu olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımla,

İyi çalışmalar.