ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Yakıtbiyodizel ile İlgili Tebliğin Kaldırılması
Yakıt biodizel'in üretimi ,Yurtdışından ve Yurtiçi Kaynaklardan Teminiyle ilgili teknik düzenleme tebliği (akaryakıt seri no:3) yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan tebliğ aşağıda aşağıda yer almaktadır.

4 Şubat 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29257

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YAKITBİODİZEL’İN ÜRETİMİ, YURTDIŞI VE YURTİÇİ KAYNAKLARDAN

TEMİNİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME

TEBLİĞİ (AKARYAKIT SERİ NO: 3)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

Tebliğ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan

Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik

Düzenleme Tebliği

(Akaryakıt Seri No: 3)

MADDE 1 — Piyasaya arz edilen yakıtbiodizelin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Eylül 2005 tarihli "TS EN 14213 Isıtma Yakıtları – Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME) – Gerekler ve Deney Yöntemleri" Standardına uygun olması zorunludur.

MADDE 2 — Piyasaya arz edilecek yakıtbiodizel kırmızı boya ile işaretlenir.

MADDE 3 — Yakıtbiodizel, otobiodizel olarak piyasaya arz edilemez ve taşıt araçlarında kullanılamaz.

GEÇİCİ MADDE 1 — "TS EN 14213 Isıtma Yakıtları – Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME) – Gerekler ve Deney Yöntemleri" Standardının, "Genel özellikler ve deney yöntemleri" başlıklı "Çizelge 1" de yer alan en çok iyot değeri, yakıtbiodizel için, 1/1/2007 tarihine kadar 140 olarak uygulanır.

MADDE 4 — Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız