ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Sağlık Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Tek Pencere Sistemi
Sağlık Bakanlığından alınan ekte bilgileri bulunan izinlerin takibiyle ilgili olarak ; Gümrükler ve Sağlık Bakanlığı arasında tek pencere uygulaması başlatılmıştır.

T.C.

 MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605/106.05                                                                                      16/01/2015

 

Konu : Tek Pencere Sistemi

 

 

GENELGE (2015/4)

 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı Gümrük Hizmetlerinde TePencere Sistemi” konulu  BaşbakanlıGenelgesi  çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında elektronik veri değimi yalabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 60 ncı maddesinin 2/b fıkraGümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniğyoluyla  yalğında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” Hükmünü amirdir.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dökümanlar" alanında beyan edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından, 27/10/2010 tarihli, 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun kapsamındaki ürünler için düzenlenen TPS - İleri Tedavi Ürünleri Kayıt Belgesi, 22.01.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yalması gerekmektedir.


1- Sağlık Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yalan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0845 belge kodlu uygunluk belgesi Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

 2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek    20    haneli    belge    numara/belge    satır    numarası    (örn:    Referans    No:

15545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusundabelge referans no” vebelge tarihialanlarında beyan edilecektir.

 3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

  

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Sezai UÇARMAK Bakan a. Müsteşar V

 

 

 

DAĞITIM:

 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine