ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tır Taşıma ve Transit İşlemleri
Tır taşıma ve transit işlemleriyle ilgili olarak; gümrük kontrollerinin arttırılmasıyla ilgili olarak tebliğ aşağıda yer almaktadır.

29 Ocak 2015 PERŞEMBE

 

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TIR İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının konaklama yapabileceği konaklama yerlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Konaklama yerleri

MADDE 3 (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçları, sadece bu Tebliğ hükümleri ile belirlenen konaklama yerlerinde konaklayabilir.

Konaklama yeri olunabilmesi için gerekli koşullar

MADDE 4 (1) Konaklama yerlerinin aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

a) 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)nin ek-5 ve ek-6sında yer alan güzergahlar üzerinde yer alması,

b) Yirmi dört saat güvenlik görevlisi bulundurulması,

c) Park yeri ve tesislerin etrafında güvenliği sağlayacak çevre duvarı veya tel örgü bulunması,

ç) Genel özellikleri ek-1de belirtilen konaklama yerine giriş ve çıkış yolları ile transit araçların park yerlerinde, araçların ön ve arka cephelerini gösterecek açı ve pozisyonda, ayrıca yirmi dört saat süresince plaka ve kişi eşgalini tanımlamaya imkan verecek netlikte IP (dijital) teknoloji en az HD (720p) görüntü çözünürlüğüne sahip kameralar ve geriye dönük en az otuz gün süreli görüntüleri kaydedebilen kayıt üniteleri ile tüm sistemin kesintisiz güç kaynağına bağlı olduğu kamera sistemi ile yirmi dört saat ilgili tesisten izlenebilmesi ve Bakanlıkça internet veya diğer bağlantı yapıları üzerinden takip edilmesine imkan tanınması,

d) Giriş çıkış yerleri de dahil olmak üzere yeterli aydınlatma düzeyine sahip olması,

e) Transit eşya taşıyan taşıt araçlarının park edebilmesi için ayrılmış en az on beş araçlık park yerinin bulunması.

Güvenlik koşullarını taşıyan konaklama yerlerinin yerinde incelenmesi

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca konaklama yeri izni almak isteyen firmalar, firma sahibi ya da temsile yetkili kişilerce doldurulacak ek-2de yer alan başvuru formu ve imza sirküleri ile birlikte bu yerin bulunduğu yere en yakın Gümrük Müdürlüğüne yazılı olarak başvurur.

(2) Başvurunun alındığı tarihi takip eden on beş gün içinde ilgili gümrük ve muhafaza personelince oluşturulacak bir heyet marifetiyle bu yer incelenir. Yapılan inceleme sonucunda ek-3te yer alan değerlendirme formu doldurulur ve bu yerin 4 üncü maddede belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı incelemenin yapıldığı tarihi izleyen beş gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Konaklama yeri olarak izin verilen yerlerin duyurulması

MADDE 6 (1) Gümrük Müdürlüğünce konaklama yeri olarak izin verilen yerlere ilişkin adres ve iletişim bilgileri Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bildirilir. Gümrükler Genel Müdürlüğünce bu tesislere ilişkin bilgiler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile kefil kuruluşa bildirilir ve Bakanlık kurumsal internet sayfasında yayınlanarak duyurulur.

(2) Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş gümrük idaresince karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarına, konaklama yapılabilecek yerlere ilişkin bilgileri içeren liste verilir.

(3) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmiş yerlerde yol kenarına 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uygun olarak ek-4te yer alan levha konulur.

Konaklama yerlerinin kontrolü

MADDE 7 (1) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmiş olan yerlerin 4 üncü maddede belirtilen koşulları taşımaya devam edip etmediği ilgili Gümrük Müdürlüğünce yılda en az iki kere kontrol edilir ve kontrole ilişkin sonuçlar bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Koşulları taşımadığı tespit edilen konaklama yerine ilişkin verilen izin Gümrük Müdürlüğünce geri alınır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 8 (1) İzin sahibi firma, 4 üncü maddede belirtilen koşullardan herhangi birinin karşılanamaması halinde, bu durumu derhal ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirir.

(2) İzin sahibi firma, konaklama yerinde Gümrük Kanunu ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun transit hükümlerine aykırı bir eylem veya işlem yapıldığını tespit etmesi durumunda, gecikmeksizin ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorundadır.

Usulsüzlük tespit edilmesi

MADDE 9 (1) Konaklama yeri olarak faaliyetine izin verilmiş yerlerde gümrük işlemleri açısından herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, konaklama yeri izni geri alınır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Yaptırım

MADDE 10 (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının, bu Tebliğ ile izin verilen konaklama yerleri dışındaki bir yerde konaklama yaptıklarının tespit edilmesi durumunda, Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca cezai yaptırım uygulanır.

Diğer mevzuattan kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülükler

MADDE 11 (1) Konaklama yerine Bakanlıkça izin verilmiş olması, söz konusu yerin diğer mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Yetki

MADDE 12 (1) Gümrükler Genel Müdürlüğü, bu Tebliğin uygulanması amacıyla gerekli göreceği düzenlemeleri yapmaya, her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 (1) Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)nin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız