ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Fatura Beyanında Damga Vergisi Oranı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 97895701-155[1-2014/32]-2448                                                                          03/11/2014

 

Konu : Fatura Beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 İlgide  kayıtlı  özelge  talep  formu  ve  eklerinin  incelenmesinden,  gümrüklere  ibraz  edilen  menşe  ve  mahreç şahadetnamelerinin   maktu   damga   vergisine   tabi   tutulduğu,   Fatura   Beyanının   da   menşe   ve   mahreç

şahadetnameleri gibi damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu;3üncü maddesinde, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananların ödeyeceği; Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "III.Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/a fıkrasında menşe

ve mahreç şahadetnamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "3.1 İhracat işlemleri" başlıklı bölümünde, ihracat olarak sayılan işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara (Gümrük idarelerine  verilen  beyannameler  dahil)  ihracata  ilişkin  olduğunun  tevsik  edilmesi  kaydıyla,  işlem  yapan kuruluşlarca re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde, serbest bölgelerin gümrük bölgesi dışında sayıldığı, bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07/03/2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde, Menşe ve İspat Belgelerinin, eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Sertifikalarını, Fatura Beyanlarını, Form A Belgelerini ve tercihli olmayan menşeini gösteren Menşe Şahadetnamelerini belirttiği açıklanmıştır.

Buna göre, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uygulamasında menşe şahadetnamesi olarak değerlendirilen Fatura Beyanlarının Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III-2/a fıkrası gereğince maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, serbest bölgelerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edildiği, bu meyanda bir malın ihracat mevzuatı  ve  gümrük  mevzuatına  uygun  şekilde  serbest  bölgelere  çıkarılmasının  ihracat  sayıldığı  dikkate alındığında, Türkiye'den yurtdışına ve serbest bölgeye yapılan ihracat işlemlerinde düzenlenen fatura beyanlarının ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

 
Bilgi edinilmesini rica ederim.

 Saygılarımızla,Best Regards