ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Ayniyat Tespiti Hakkında Genelge

Gümrük İdareleri'ndeki ayniyat tespit işlemlerindeki uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak ve belli bir düzene oturtmak amacıyla yayımlanan genelge ektedir. 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 41208501/132.04.04

Konu    : Ayniyat Tespit İşlemleri

 

 

 

05.01.2015/4995937

 

GÜMRÜK VE TİCARET LGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:24.04.2013 tarihli, 8280 sayılı yazımız.

Dahilde  işleme  rejimi  ayniyat  tespit  işlemlerine  müteallik  hususlar,  tüm  Gümrük  ve  Ticaret  Bölge

Müdürlüklerine dağıtımlı ilgi yazımızda açıklanmış olup, mezkur yazımızda,

İlgili mevzuat hümleri doğrultusunda, gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamı işlemlerde,   2 0 0 6 /2 2   v e   20 06 /2 4   sayılı   Genelgeler   uyarınca   ayniyat   tespitinin   yapıl ma sı  ,  Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen dahilde işleme izin belgesinin özel şartlar lümünde  ayniyat şarbulunması halinde ise yine ayniyat (dahilde işleme rejimi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın işlem görş ünler bünyesinde kullanılıp kullanılmadığı) tespitine ilkin önlemlerin,  beyannamenin atandığı muayene hattına bakılmaksızın, ilgili gümk idaresince alınması gerektiği,

 

Gümrük idarelerince yapılan fiziki muayene işlemleri ile dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamül bünyesinde kullanıldığına dair ayniyat tespitinin birbirine karıştırılmaması, söz konusu işlemlerin tekemmül ettirilmesi sırasında gerekli özenin gösterilmesi gerektiği, firmaların ayniyat tespiti için her aşamada mk idarelerine bvurmaları mümn olduğundan, belge kapatmalarında da dikkate alınacak olması nedeniyle, firmaların ayniyat tespitine ilişkin bir talepte bulunmaları halinde, hat ve muayene kriterleri ne olursa olsun karşılanması gerektiği,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Ayniyat tespit işlemlerine ilkin olarak Genel Müdürlüğüze ulaşan bilgi ve belgelerden, DİİBlerin özel şarnda ayniyet şartının yer aldığı durumlarda, ayniyat tespit işlemlerinin, eşyanın Türkiye Gümk lgesinden ihracatının yapılmasını müteakip firmanın talebi üzerine belge üzerinde gerçekleştirilebildiği, özel şarnda ayniyat şarbulunan DİİBnin kapatılması aşamasında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince aranan “Ayniyat Tespit Tutanağının Gümrük Müdürlüğünce belge üzerinde yapılan inceleme neticesinde onaylanarak mlüye verilebildiği, ilgili DİİBnin de İBGS tarafından söz konusu tutanağa dayanılarak kapatıldığı, anlaşılmışr.

 

DİİBnin özel şarnda ayniyat yapılması yönünde şartın bulunduğu durumlarda, yukarıda belirtildiği üzere, ayniyat tespit işlemlerine ilkin gerekli önlemlerin ilgili mrük idarelerince alınması gerekmekte olup, bu çerçevede, ayniyayapılması gerekli olan eşya ile ilgili  a y niy a t  t espit  işle mleri nin  eşy a  Tür kiy e  G ü mr ü k

 

B ö lg esindey ke n    g er çe kleşt i ril mesi,

ayniyat    tespit    işlemi    yapıla ca k  eşyanın     Tür kiy e    Gü mr ü k  lgesinden ihrasonrasında belge üzerinden ayniyat tespit işlemlerinin  yalmaması ve bu yönde gerekli dikkat ve azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Cenap AŞCI Bakan a. Genel Müdür

 

 

 

 

 

 Dağıtı m:

 

-Tüm Gümrük ve Ticaret lge Müdürlüklerine


.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501-010.06.01 05.11.2013

Konu : Dahilde İşleme İzinlerinde Ayniyet Tespiti

 

GENELGE (2013/46 )

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görş ünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile ihracat taahhüdünün gerçekleştirilerek mrük idaresince rejimin sonlandırılması ve buna bağolarak firmalardan ithalat anında alınan teminatların iadesinde sorunlar yaşandığı anlaşılmışr.

Bahsi geçen sorunların önlenmesini teminen, yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş

ünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

 

I- Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın ihracat sırasında ayniyat tespitinin yapılabilmesi için, ithalatın yapıldığı mk idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu "Diğer Hususlar" lümüne aşağıda belirtilen kodlardan en az bir tanesi yazılacaktır.

 

(Kod-1) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli,

(Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi, (Kod-3) Numune alınması,

(Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması,

(Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı,

(Kod-6) Laboratuar tahlili

 

II-  İthalatın  yapıldığı  gümk  idaresince,  Dahilde  İşleme  İzni  kapsamında  ithal  edilecek  eşyanın  aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması suretiyle geçici ithaline izin verilecektir.

 

1-Tamir amaçgeçici ithal edilen makine ve taşıt araçlarının seri/şasi/motor numaralarının ve modelinin mrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine kaydedilmesi ve bu işlemlerin yapılmasını işaret eden Kod-1 'in kullanılması, Kod-1e göre tespit yapılmasının mümn olmaması halinde Kod- 4'te belirtilen ayniyet tespit yönteminin kullanılması,

 

2 -"Karkas" niteliğindeki kullanılmış lastiklerin ithalatında jant çapı, üretim numarası, imal tarihi ve marka bilgisini içeren ek bilgi formunun (Kod-2) beyannameye eklenmesi,

 

3-a) Ticaret politikası önlemlerine thalat Rejimi Kararının 4 ünmaddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemler) tabi eşya,

b) 2006/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin 1, 2 ve 3 no.lu Eklerinde belirtilen eşya,

c) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesinde belirtilen "eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar,

için numune alınması, fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod 3 veya 4) ya da

ekspertiz raporunun ibrazı (Kod-5) şeklindeki ayniyet tespit yöntemlerinden birinin seçilmesi,

 

4- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğininhracat: 2006/12) 14 ünmaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen etiketler ile (ı) bendi kapsamında ithal edilen tekstil ana hammaddelerinden numune alınması (Kod-3) veya fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-4), bunların mümn olmaması halinde ise Gümrük Yönetmeliğinin 194 ünmaddesinin altınfıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın laboratuar tahliline tabi tutulması (Kod-6)

 

5- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğininhracat: 2006/12) 14 ünmaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ithali yapılan kıymetli maden ve taşlar için ekspertiz raporu (Kod-5) aranılması,

 

6- Numunesinin alınması mümn olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerinin ve gerek görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması,

gerekmekte olup, alınan numunelerin ithalata ilişkin mrük beyannamesine ve Dahilde İşleme İzin Talep

Formuna eklenmesi gerekmektedir.

III- İhracatın yapıldığı mrük idaresince, Dahilde İşleme İzin Talep Formunun 10 no.lu hanesindeki mruhat kontrol edilerek, bu mruhata göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, ekspertiz raporu hazırlanması, laboratuar tahlili vb. işlemlerin tekemmül ettirilerek ayniyet tespitini müteakiben eşyanın ihracına izin verilecektir.

YetkilendirilmYükümlü Sertifikası sahibi  kişiler  ile  A  ve  B  sınıfı  Onaylanmış Kişi  Statü Belgsahibi yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır.

14/11/2006 tarih ve 2006/22 sayılı Genelge ile 26/12/2006 tarih ve 2006/24 sayılı Genelge rürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

DAĞITIM

Tüm Gümk ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


Ziya ALTUNYALDIZ Bakan a. Müsteşar V.


 

2013/46 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

 

T.C.

 

BBAKANLIK

 

Gümrük Müstarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.02.l.GÜM.0.06.00.46-1471/273

Konu: Ayniyet tespiti

 

14.11.2006

 

GENELGE (2006/22)

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç  edilecek  işlem  görş  ürünün  bünyesinde  kullanılıp  kullanılmadığının tespiti  hususunda  tereddütler yanması nedeniyle, mk idarelerince rejimin sonlandırılıp ihracat taahhüdün gerçekleştirilmesi ve buna bağolarak firmalardan ithalat anında alınan teminatların iadesinde sorunlar yandığı anlaşılmışr.

Bahsi geçen sorunların önlenmesini teminen, yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacakr.

I- Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın çıkışta ayniyat tespitinin yapılabilmesi için, ithalatın yapıldığı mrük idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu "Diğer Hususlar" bölümüne aşağıda belirtilen kodlardan en az bir tanesi yazılacakr.

(Kod-1) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli,

(Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi,

(Kod-3) Numune alınması,

(Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması,

(Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı,

(Kod-6) Laboratuar tahlili

 

II- İthalatın  yapıldığı  gümrük  idaresince,  Dahilde  İşleme  İzni  kapsamında  ithal  edilecek  eşyanın  aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması suretiyle geçici ithaline izin verilecektir.

1-Tamir amaçgeçici ithal edilen makine ve taşıt araçlarının seri/şasi/motor numaralarının ve modelinin mrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine kaydedilmesi ve bu işlemlerin yapılmasını işaret eden Kod-1 'in kullanılması, Kod-1e göre tespit yapılmasının mümn olmaması halinde Kod-3 veya 4'te belirtilen ayniyet tespit yönteminin kullanılması,

 

2 -"Karkas" niteliğindeki kullanılmış lastiklerin ithalatında jant çapı, üretim numarası, imal tarihi ve marka bilgisini içeren ek bilgi formunun (Kod-2) beyannameye eklenmesi,

3-a) Ticaret politikası önlemlerine thalat Rejimi Kararının 4 ünmaddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemler) tabi eşya,

b) 2006/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nin 1-2 ve 3 no.lu Eklerinde belirtilen eşya,

c) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesinde belirtilen "eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar,

için numune alınması, fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod 3 ve ya 4) ya da

ekspertiz raporunun ibrazı (Kod-5) şeklindeki ayniyet tespit yöntemlerinden

birinin seçilmesi,

4- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin hracat: 2006/12) 14 nmaddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen etiketler ile (ı) bendi kapsamında ithal edilen tekstil ana hammaddelerinden numune alınması (Kod-

3) veya fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-4), bunların mümn olmaması halinde ise Gümrük Yönetmeliğin 194 ünmaddesinin 6 nci fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın laboratuar tahliline tabi tutulması (Kod-6),

 

5-Numunesinin alınması mümn olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerinin ve gerek görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması,

gerekmekte olup, alınan numunelerin ithalata ilişkin mk beyannamesine ve Dahilde İşleme İzin Talep

Formuna eklenmesi gerekmektedir.

III- İhracatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzin Talep Formunun 10 no.lu hanesindeki meşruhat kontrol edilerek, bu meşruhata göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, Ekspertiz Raporu hazırlanması, laboratuar tahlili vb. işlemlerin tekemmül ettirilerek ayniyet tespitini teakiben eşyanın ihracına izin verilecektir.

A ve  B  sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belge sahibyükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmlardır.

Bahse konu ayniyet tespitine ilişkin uygulamaya 15/12/2006 tarihi itibariyle başlanılacaktır.

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Tkilatına

 

2013/46 Sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

 

T.C.

 

BBAKANLIK

 

Gümrük Müstarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı      : B.02.1.GÜM.0.06.00.46-1471/273                                                                                   26.12.2006

 

Konu    : 2006/22 sayılı Genelgede değişiklik

 

GENEL (2006/24)

14.11.2006 tarih ve 2006/22 sayılı Genelgenin IIlümünün 4 ünmaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

4- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin hracat: 2006/12) 14 nmaddesinin 1 nci fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen etiketler ile (ı) bendi kapsamında ithal edilen tekstil ana hammaddelerinden numune alınması (Kod-3) veya fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-4), bunların mümn olmaması halinde ise Gümk Yönetmeliğin 194 üncü maddesinin 6 nci fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın laboratuar tahliline tabi tutulması (Kod-

6),”

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Müsteşar a. S.Umman HAMİDOĞULLARI Genel Müdür V.