ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğ

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

 

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23)

Amaç

MADDE 1(1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1deki listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Tebliğ; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1deki listede yer alan metal hurdalarıkapsar.

Dayanak

MADDE 3(1) Bu Tebliğ;28/1/2013tarihli ve 2013/4284 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı

MADDE 4(1) Ek-1deki listede yer alan metal hurdaları,Çevre veŞehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçıBelgesi almışolmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayıparçalamak ve boyutlarınıküçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmaküzereön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi veyaÇevreİzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler, ithaledebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde radyasyonölçüm sistemine (radyasyon kontrolüiçin uygun ve kalibre edilmişsabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına ve ilgili diğer donanıma) ve radyasyondan korunma konusunda eğitim almışpersonele sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu görülecek eksikliklerÇevre veŞehircilik Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinadenÇevre veŞehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçıBelgesi, verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Metal HurdaİthalatçıBelgesi alan sanayicilerin listesiÇevre veŞehircilik Bakanlığının internet sayfasında ilan edilir.

(4) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu ek-1 ve ek-2deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma GirişRejimine tabi tutulmasıhalinde Metal HurdaİthalatçıBelgesi alınmasızorunlu değildir.

(5)Dahildeİşleme Rejimi Kararıkapsamında ithal edilenürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüşürünlerin ek-1 ve ek-2deki listelerde yer almasıhalinde buürünlerin ithalatında bu Tebliğhükümleri uygulanmaz.

Metal hurdalara ilişkinözel hususlar

MADDE 5(1) Ek-1deki listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katıformda bulunması, ithali yasak tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamasıve kontamine olmaması gerekir.

(2) Ek-1deki listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri veya diğer patlayıcıaskeri mühimmat bulunmasıhalinde gerekli tedbirler ithalatçıtarafından alınır.

(3) Ek-1deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağısınır gümrük kapılarıGümrük ve Ticaret Bakanlığıtarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapılarıdışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüşalınan,özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyıhaiz terminallerinden, ek-1deki listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişişlemleri yapılabilir.

(4)İthalatçı, bu maddede belirtilen hükümlere uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

İthali yasak metal hurdalar

MADDE 6(1) Ek-2deki listede yer alan metal hurdaların serbest bölgelerdahilTürkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak28/12/1993tarihli ve 3957 sayılıKanun ile onaylanmasıuygun bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, ek-2de yer alan metal hurdalarınülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişindeÇevre veŞehircilik Bakanlığından alınacakİzin Yazısı ilgili sınır girişgümrük idaresine ibraz edilir.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar

MADDE 7(1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortayaçıkan, ek-1 ve ek-2deki listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdayaön işlem uygulanması, hurdanın geri kazanımıve/veya bertarafıiçin serbest bölgede uygun tesis bulunmamasıveya metal hurdaüreticisi firmanın hurdayıbu tesislere vermemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdayaön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebiüzerine,10/3/1993tarihli ve 21520 sayılıResmîGazetede yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu hurdanın;

a) Metal hurdayıergiterek işlem yapan veya metal hurdayaön işlem uygulayan ve bu amaçlarlaÇevre veŞehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya

b) Metal hurdaya işlem uyguladıktan sonra metal hurdayı ergiterek işlem yapan ve bu amaçla Çevre veŞehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya Çevre veŞehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevreİzin ve Lisans Belgesi almış sanayi tesislerine verilmesişartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırmaİzin Belgesine sahip metal hurda alımıyapan firmalara,

verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir.Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal HurdaİthalatçıBelgesi alınmasızorunlu değildir.

(2) Atık Komisyonunun kararıuyarınca serbest bölgedençıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak,Çevre veŞehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazıgönderilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8(1)İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Yaptırımlar

MADDE 9(1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırıhareket eden ithalatçılara9/8/1983tarihli ve 2872 sayılıÇevre Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılıGümrük Kanunu ve dışticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Metal HurdaİthalatçıBelgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığınınÇevre veŞehircilik Bakanlığınca veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ya da başka birşekilde sonradan tespiti durumunda birinci fıkra hükmüuygulanır.

(3)İthalata konu metal hurdanın ithalinin yasak olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her tür cezai hüküm saklıkalmak kaydıyla, Türkiyenin uluslararasısözleşmelerden kaynaklanan haklarıdoğrultusundaÇevre veŞehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Denetim

MADDE 10(1)İthalatçıların bu Tebliğkapsamında yapacaklarıişlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe veçevre mevzuatına uygun olup olmadığıÇevre veŞehircilik Bakanlığıtarafından denetlenir.

Uygulamaya ilişkinönlemler

MADDE 11(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelikönlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi BakanlığıÜrün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüyetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12(1)31/12/2013tarihli ve 28868 mükerrer sayılıResmîGazetede yayımlananÇevrenin KorunmasıYönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalarınİthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçişhükümleri

GEÇİCİMADDE 1(1)Çevrenin KorunmasıYönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalarınİthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23) kapsamında alınan Metal HurdaİthalatçıBelgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13(1) Bu Tebliğ1/1/2015tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14(1) Bu Tebliğhükümlerini Ekonomi Bakanıyürütür.

 

Ekler için tıklayınız