ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik
Petrol Piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. İlgili yönetmelik aşağıdaki gibidir.

26 Aralık 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29217

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

35) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının tamamını,

36) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini,

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

n) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak,

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 18 Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.