ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Enerji Piyasası Kurul Kararı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun almış olduğu iki karar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29215

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5313/1 Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında; ekteki Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine,

ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği çerçevesinde, enerji piyasasında ilgili mevzuatta yer alan amaçların sağlanmasına yönelik olarak piyasa faaliyetlerinin izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinde Kurum tarafından ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Talimat, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında enerji piyasasında bildirim yükümlülüklerine ilişkin kuralları kapsar. Bu Talimat, Ekler'iyle bir bütündür.

(2) Kurum tarafından kısa sürede sonuçlandırılması gereken çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulacak bilgilerin temin edilmesi maksadıyla bildirim sistemi üzerinden alınacak veriler ile diğer mevzuat hükümleri gereği, Kurumun diğer kurum ve kuruluşlara veri gönderme yükümlülüğünün ifası için bildirim sistemi üzerinden alacağı veriler, bu Talimatın kapsamı dışındadır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Talimatta geçen tanım ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar

Bildirim yapma yükümlülüğü

MADDE 5 - (1) Bildirim yapma yükümlülüğü, ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe lisansın yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim dönemleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler için bu Talimatta belirtilen dönemleri kapsar.

(2) Bildirim yükümlüsünün, bildirimin tabi olduğu dönemde faaliyette bulunmaması bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu durumda söz konusu dönemde bildirime tabi faaliyet yapılmadığını belirtecek şekilde bildirim yapılır.

(3) Bildirim yükümlüsünün lisansının sona erdirilmesi veya iptal edilmesi hallerinde, söz konusu lisansa dair sona erdirme veya iptal öncesi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin elektronik imza ile yapılması gereken bildirimler, yazılı olarak yapılır.

Bildirim formları

MADDE 6 - (1) Bu Talimatta belirtilen bildirimler, Kurul Kararıyla belirlenip Kurum internet sitesinde yayımlanan bildirim formları aracılığıyla yapılır.

Bildirim açıklamaları

MADDE 7 - (1) Bildirim sisteminin kullanımı ve bildirim formlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar, Kurum internet sitesinde yer alır.

Bildirimlerin yapılması

MADDE 8 - (1) Bu Talimatta elektronik imza ile yapılması öngörülen bildirimler, bildirim yükümlüsü yetkilileri tarafından, bildirim sistemi kullanılarak, elektronik imza ile yapılır.

Bildirim düzeltme talepleri

MADDE 9 - (1) Bildirim yükümlüleri, Kuruma yapmış oldukları bildirimler için, düzeltme talebi yapılamayacak bildirimler hariç olmak üzere, bildirim yapma süresi dolduktan sonra gerekçesini belirtmek suretiyle düzeltme talebinde bulunabilirler. Düzeltme talebinin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde, bu Talimatta belirlenen süreler içinde, daha önce yapmış oldukları bildirimlerde düzeltme yapabilirler.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından da düzeltme talebinde bulunulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Talimat hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

1- Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

2- Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

3- Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

4- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu

 

Ekler için tıklayınız

24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29215

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5313/2-b Karar Tarihi: 20/11/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2014 tarihli toplantısında; 18/3/2012 tarihli ve 28237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 8/3/2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 11 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair aşağıdaki değişikliğin Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine,

karar verilmiştir.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS

BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL

KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KURUL KARARI

MADDE 1 - 18/3/2012 tarihli ve 28237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 8/3/2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.