ANASAYFA DUYURU & HABERLER
LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Kaldırılan maddeler aşağıda kırmızı işaretli olarak paylaşılmıştır.


24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29215

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31, 32, 33, 34 ve 35 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Diğer Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Bildirimler

  Bildirim genel esasları

  Madde 31 - Bildirimler, gerçek kişiler veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından yazılı olarak yapılır.

  Bildirimlerde asgarî olarak;

  a) Bildirimin konusu,

  b) Lisans numarası,

  c) Bildirimde bulunanın adı/unvanı ile imzası,

  yer alır.

  Bildirime ilişkin yazı eklerinde yabancı dille yazılmış bilgi ve belgelerin yer alması hâlinde, bunların yeminli tercüme bürolarınca yapılmış noter onaylı Türkçe tercümelerine de yer verilir.

  Bildirim türleri

  Madde 32 - Kuruma yapılacak bildirimler, dönemsel veya oluşuma bağlı olarak yapılır. Yapılacak bildirimlerde ve bildirim eklerinin hazırlanmasında, Kurul kararıyla belirlenen "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları"ında yer alan "Bildirim Ekleri" içeriği esas alınır.

  Dönemsel bildirimler

  Madde 33 - Dönemsel bildirimlerden;

  a) Yıllık bildirimler; aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

  1) Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi; dağıtıcılar, içerisinde bulunulan yıla ilişkin "Yıllık Pazarlama Projeksiyonu"nu şubat ayının son gününe kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin ekinde "Yıllık Pazarlama Projeksiyonu" yer alır.

  2) Katılma Payına İlişkin Bildirimler; Rafinerici, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri tarafından bir önceki takvim yılına ilişkin olarak her yıl mayıs ayı içinde yapılır ve bildirimlerin ekinde "Katılma Payı Beyanı" yer alır. Katılma payı sıfır olarak belirlenen lisans sahipleri katılma payı beyanında bulunmaz.

  3) Sonuç Raporları Bildirimi; dağıtıcılar, otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını Kuruma ocak ayı içersinde bildirmekle yükümlüdür.

  b) Üç aylık bildirim aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

  1) Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında üç aylık dönemlerine ait "Pazarlama Projeksiyonu Gerçekleşme Beyanı" bildirimi yapılır. Bildirimlerde varsa yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklaması yapılır.

  2) İthalat-İhracat Beyanı Bildirimi; LPG Dağıtıcı Lisansı ve Rafinerici Lisansı sahiplerince ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında üç aylık dönemlerine ait "İthalat-İhracat Beyanı Bildirimi" yapılır.

  3) Dağıtıcılar faaliyetleri süresince LPG satış miktarlarını il'ler bazında tüplü, dökme ve otogaz olarak üçer aylık dönemler hâlinde ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma bildirmek, bu bildirimde o döneme ait ithalat, ihracat miktarlarını ve diğer dağıtıcı firmalardan toptan alım ve satımlarını ayrı ayrı bildirmek zorundadırlar.

  c) Aylık Bildirim; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince, her ayın sonuna kadar bir önceki aya ilişkin beyanları içerecek şekilde yapılır ve bildirim ekinde; LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince verilecek "Stok Bildirimi" ve "Bayi Hareketleri Beyanı" yer alır.

  Bir önceki dönemin tamamında çalışılmamış ise yapılan dönemsel bildirimlerde bu durum belirtilir ve çalışılan süre, dönem olarak kabul edilir.

  Oluşuma bağlı bildirimler

  Madde 34 - Gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda sayılan eylem veya durumların oluşması hâlinde öngörülen bildirimleri yapmakla yükümlüdür:

  a) Lisans sahipleri faaliyete başlamaları hâlinde "Faaliyete Başlama Bildirimi" ve faaliyeti bırakmaları hâlinde "Faaliyeti Bırakma Bildirimi" yapar.

  b) Tip Sözleşme Bildirimi: Lisans sahipleri esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri yürürlüğe koymadan önce Kuruma bildirir. Bildirim ekinde "Tip Sözleşme" ve değişiklik hâlinde "Tip Sözleşme Beyanı" yer alır.

  c) Önemli Olay Bildirimi: Lisans sahipleri kamunun can, mal ve çevre güvenliği ile kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz etkileyen bir durum oluştuğunda, kamu yetkililerini ve bundan etkilenme ihtimali bulunan ilgilileri haberdar ederek tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri Kuruma bildirir. Bildirim ekinde "Önemli Olay Beyanı" yer alır.

  d) Kullanım Bildirimi: Dağıtıcılar, kullanıcılara teslim ettikleri dökme LPG'nin farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirimde bulunur.

  e) Tavan Fiyat Bildirimi: Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirir.

  f) Sözleşme Bildirimi: Dağıtıcılar, LPG Depolama Lisansı ve LPG Taşıma Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşme değişikliklerini Kuruma bildirir.

  Kayıtların saklanması

  Madde 35 - Lisans sahipleri, analiz raporlarını ve bildirim kayıtlarını kronolojik sıra izleyen ayrı dosyalarda en az beş yıl, varsa otomasyon sisteminde oluşmuş verileri en az bir yıl saklamakla yükümlüdür.