ANASAYFA DUYURU & HABERLER
KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :85593407-156.02

Konu     :KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması

 

 

 

05.02.2020 / 52017709

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi         :11.08.2017 tarihli ve 27248142 sayılı yazımız

 

İlgide kayıtlı talimat yazımızda bahsedilen hususlara yapılan denetimler sonucunda riayet edilmediği anlaşılmış olup anılan talimat doğrultusunda işlem tesisi edilmesi konusunda azami özen gösterilmesini rica ederim.

 

 

H. Sadi ÇETİNTAŞ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

 

 

 

İLGİDE BAHSEDİLEN YAZI AŞAĞIDADIR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :85593407-156.02

Konu     :KDV Kanunu 13(I) Maddesinin

Uygulanması    

11.08.2017 / 27248142

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi         :13.01.2017 tarihli ve 85593407-156.02/00021808596 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyanın ithalatında uygulanması gereken işlemlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 10.01.2017 tarihli 2801 sayılı yazıdan bahisle; 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyaya uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları ile bu ürünlerin KDV istisnası kapsamında olup olmadığına ilişkin tablonun yazıları ekinde gönderildiği; bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ı maddesinde ismen sayılan [örneğin tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana vb] ürünlerin kullanım yerine/amacına bakılmaksızın istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 10.08.2017 tarihli ve 99698 sayılı yazıda, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 23 üncü faslının "Genel Açıklamalar" bölümünde; "Bu fasıl, hazır gıda sanayiinde kullanılan bitkisel maddelerden arta kalan değişik kalıntı ve döküntüleri ve aynı zamanda hayvansal menşeli bazı ürünleri kapsamaktadır. Bu ürünlerin bazıları insan tüketimi için uygun olmasına rağmen esas kullanımları (tek başlarına veya diğer maddelerle karıştırılarak) hayvan beslenmesidir.

Bazıları ise (şarap tortusu, ham tartar ve yağlı tohum küspeleri gibi) sanayide de kullanılmaktadır."

Aynı İzahnamenin 23.01 bölümünde ise "Bu pozisyondaki unlar, kaba unlar ve pelletler esas olarak hayvan beslenmesinde kullanılır, fakat diğer amaçlarla da kullanılabilir, (örneğin; gübre olarak)." açıklamaları na yer verildiği;

Diğer taraftan, 6663 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına eklenen (ı) bendinin gerekçesinde; "Maddeyle tarım ve hayvancılık sektörünün önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimleri istisna kapsamına alınarak; tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üreticilerin bu şekilde teşvik edilerek tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması ve tarımsal ve hayvansal ürün ihracatının artırılarak, ithalatın azaltılması amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildiği;

Bu itibarla, söz konusu eşyaların gerek yurt içi tesliminden ve gerekse ithalinden sonra kısmen de olsa tarımsal amaç dışında kullanılabilmesinin mümkün olduğu, dolayısıyla, TGTC'nin 23 üncü faslında yer alan yemlerin tarımsal amaç dışında (örneğin sanayi, tıp, eczacılık, kozmetik v.b. gibi) kullanmak üzere satın alanlara teslim edilmesi durumunda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan istisnadan yararlanılmasının mümkün olmadığı;

Buna göre, bu kapsamdaki ürünlerin tarımsal amaç dışında kullanılmayacağına dair ithalatçı firmadan bir dilekçe alınması ve bu dilekçenin bir örneğinin mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi kaydıyla bahse konu istisna kapsamında ithaline izin verilmesinde yasal açıdan bir sakınca olmadığı;

Belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı