ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 64)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı,21/2/1963tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerlikağıtbedelleri

MADDE 3 –(1) 210 sayılı Kanuna ekli DeğerliKağıtlarTablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

DeğerliKağıdınCinsi

Bedel (TL)

1 - Noterkağıtları :

a) Noterkağıdı

16,50

b) Beyanname

16,50

c) Protesto,vekaletname,re’sensenet

33,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

160,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)

110,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

25,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlikkartı

25,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

50,00

7 - Aile cüzdanları

140,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

200,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

200,00

11 -(Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

180,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

150,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

10,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

14,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

110,00

17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

110,00

 

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerlikağıtlarmuhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri27/12/2014tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerlikağıtlarınbedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 –(1)31/12/2018tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:60) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ1/1/2020tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.