ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Vergi usul Kanunu Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 509 sayılı Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Tebliğde;

Vergi Usul Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının Kanun ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Hazine ve Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve easasları düzenlemeye yetkili olduğu ve Düzenlenecek kayıt ve ve belgelerin Düzenlenme ve beyan konuları konusu açıklanmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tebliğ ektedir.

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:509)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı’'ndan:19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı R.G.

I. Giriş

Günümüzde bilişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle büyük bir hızla ilerlemekledir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başlamıştır. Bu durum, özellikle yüksek sayıda yasal defter, belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Diğer taraftan bilişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gelişen teknolojiye uygun hedefler ortaya koymasını sağlamıştır. Başkanlık; ekonomik aktiviteleri elektronik ortamda izleme, analiz etme, raporlama, elektronik ortamda denetim alt yapısını oluşturma, kâğıt defter ve belge kullanımından kaynaklanan maliyetleri (kâğıt, tasdik, baskı, arşivleme, iletim, muhafaza, ibraz, muhasebe entegrasyonu ve benzeri) azaltma, belgelerde standart formatı oluşturma, düzenlenen belgenin tarafları (düzenleyen ve alıcı) arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturma, kamu hizmeti kalitesinin artırma, mükelleflerin işlem yapma hızını artırma, mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ve kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, yasal mali belgelerin elektronik ortamda elektronik belge olarak oluşturulmasına, düzenlenmesine, iletilmesine, muhafazasına ve ibrazına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğler yayımlamıştır.

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla bu Genel Tebliğ hazırlanmıştır.

II. Tanımlar ve kısaltmalar

Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık                                             :Hazine ve Maliye Bakanlığını,

Başkanlık                                            :Gelir İdaresi Başkanlığını,

Bilgi İşlem Sistemi                              :Mükelleflerin belgeleri elektronik ortamda oluşturmak,                                                                             

kaydetmek, muhafaza etmek ve ilgili diğer işlemleri                                                                        

gerçekleştirmek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak                                                                            

 kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamlarını.

BİS Raporu                                         :Bilgi İşlem Sistem Raporunu,

Bilgi Fişi                                              :3100 Sayılı Kanun ve 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel                                                                Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme                                                                 kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenen fişi,

e-Arşiv Fatura Uygulaması                  : Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde ve Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-Arşiv Faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik Arşiv Fatura                                  : Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda     

(e-Arşiv Fatura)                                              oluşturulan ve e-Fatura dışında kalan elektronik faturaları,

 

Elektronik Belge (e-Belge)                  :Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre                                                   düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren                                                                     elektronik kayıtlar bütününü,

Elektronik Bilet (e-Bilet)                     : Muhatabına elektronik ortamda iletilmek üzere elektronik belge                                                    biçiminde oluşturulan, elektronik sertifika ile imzalanan, elektronik                                                            ortamda muhafaza ve ibraz edilen bileti,

Elektronik Bileti Temsil Eden Belge   : Bilet muhteviyatını içeren mali değeri olmayan belgeyi,

Elektronik Bilet Raporu                                  : e-Bilet Uygulaması kapsamında Başkanlığın belirlediği veri

(e-Bilet Raporu)                                  formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan ve elektronik                                                                     sertifika ile imzalanan raporu,

e-Bilet Raporu Özeti                           :Formatı, içeriği, düzenleme usul ve esasları ebelge.gib.gov.tr                                                                      adresinde yayımlanan e-Bilet uygulamasına ilişkin kılavuzlarda                                                                  açıklanan rapor özetini,

e-Bilet Uygulaması                             :Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biletin                                                   elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, elektronik ortamda                                                             muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik Banka Dekontu                 : Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik belge

(e-Dekont)                                          biçiminde oluşturulmuş banka dekontunu,

e-Dekont Uygulaması                         :Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak banka                                                                dekontunun elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı                                                   ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik Döviz-Alım Satım Belgesi : Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde, e-Döviz Alım-Satım (e-Döviz Alım-Satım Belgesi)             Belgesi uygulaması yoluyla elektronik ortamda oluşturulan,                                                                        muhafaza ve ibraz edilebilen döviz alım-satım belgelerini,

e-Döviz Alım-Satım Belgesi               :Döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler Uygulaması:                                    tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve                                                            Döviz Satım Belgesi'nin, elektronik belge olarak elektronik                                                             ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik                                                            veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve                                                          ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamayı,

Elektronik Fatura (e-Fatura)                : Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge                                                                     biçiminde oluşturulan faturayı,

e-Fatura Uygulaması                           :Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak                                                              mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılmasına                                                                      imkan sunan, faturanın elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi,                                                           elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan                                                   uygulamayı,

Elektronik Gider Pusulası                   :Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik belge

(e- Gider Pusulası)                              biçiminde oluşturulmuş gider pusulasını,

e-Gider Pusulası Uygulaması              : Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak gider                                                                pusulasının elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ve kağıt                                                    ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik İrsaliye                              :Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik belge (e-İrsaliye)                                         biçiminde oluşturulmuş sevk irsaliyesini,

e-İrsaliye Yanıtı                                              :e-İrsaliyenin muhteviyatını oluşturan malların alıcısı tarafından                                                                  kabul durumunu gösteren elektronik belgeyi,

e-İrsaliye Uygulaması                         : Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak                                                             hazırlanan e- İrsaliye ve e-İrsaliye Yanıtı mesajlarının, taraflar                                                                    arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan                                                                               uygulamayı,

Elektronik Kayıt                                 :Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri                                                                       oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün                                                                  olan en küçük bilgi öğesini,

Elektronik Müstahsil Makbuzu                       : Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik belge

(e-Müstahsil Makbuzu)                                  biçiminde oluşturulmuş müstahsil makbuzunu,

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması      :Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak                                                              müstahsil makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması,                                                               elektronik ve kağıt ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını                                                                 kapsayan uygulamayı,

Elektronik Saklama Hizmeti Veren     : Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni Kurum                                                   almış mükellefi,

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu  : Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik belge (e-Serbest Meslek Makbuzu)                   biçiminde oluşturulan serbest meslek makbuzunu,

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması         : Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak serbest                                                  meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası,                                                          ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı,

Elektronik Sertifika                            : Mali Mühür ve Nitelikli Elektronik Sertifikayı,

Elektronik Sertifika ile İmzalama       : Tüzel kişilerin mali mühürle onaylaması, gerçek kişilerin ise                                                                     nitelikli elektronik sertifika ile imzalaması veya mali mühür ile                                                                   onaylaması,

Elektronik Sigorta Komisyon Gider    : Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik belge Belgesi                                                          şeklinde oluşturulan, muhafaza ve ibraz edilebilen sigorta

(e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi)   komisyon gider belgesini,

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi      : Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin sigorta ve emeklilik Uygulaması                                               aracılarına ödedikleri komisyonlar için sigorta ve emeklilik                                                              aracıları adına düzenledikleri ve sigorta ve emeklilik aracıları                                                                      tarafından düzenlenen fatura yerine geçen ve hali hazırda kağıt                                                                  ortamda düzenlemekte olan "Sigorta Komisyon Gider Belgesi"nin                                                   elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi,                                                                    muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda                                                                       iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine                                                   imkan veren uygulamayı,

Elektronik Sigorta Poliçesi                  :Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik (e-Sigorta Poliçesi)                                  aracılarının kağıt ortamda düzenlediği sigorta poliçelerinin                                                               elektronik ortamda düzenlemesi ile oluşan elektronik belgeyi,

e-Sigorta Poliçesi Uygulaması             : Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik                                                    aracılarının kağıt ortamda düzenlemekte oldukları sigorta                                                                poliçelerinin elektronik belge olarak elektronik ortamda                                                                              düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya                                                                 kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz                                                          edilebilmesine imkan veren uygulamayı,

El Terminali                                        : Bu Tebliğdeki şartlara uygun şekilde oluşturulan e-Faturanın                                                                    düzenlenebilmesine ve/veya kağıt çıktısının verilmesine imkan                                                                   sağlayacak şekilde yazıcı tertibatı barındıran ve bilgi işlem sistemi                                                   ile internet üzerinden iletişim sağlayabilen mobil cihazları,

Elektronik Yolcu Listesi                     : Elektronik belge biçiminde oluşturulan, elektronik ortamda

(e-Yolcu Listesi)                                 muhafaza ve ibraz edilen karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan                                                            yolcu listesini,

Federasyonlar                                     : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren                                                   federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol                                                 Federasyonunu,

GİB Portalı (GİB e-Belge Portalı)        : e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-                                                Müstahsil Makbuzu ve e-Gider Pusulası ve benzeri diğer e-Belge                                                    uygulamalarına ait temel fonksiyonların, internet üzerinden genel                                                   kullanımını sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından geliştirilen                                                             portalleri,

Güvenli Elektronik İmza                    : 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü maddesinde                                                                tanımlanan elektronik imzayı,

HSM                                                   :İçerisine mali mühür sertifikası yüklenebilen ve birim zamanda                                                                 akıllı karttan çok daha fazla sayıda işlem yapma kapasitesine sahip                                                            aracı,

(Hardware Security Module-

Donanımsal Güvenlik Modülü)

IATA                                                  :Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliğini,

İnternet Satışı                                      : Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının                                                    internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini,

Kanun                                                :4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

Mali Mühür                                        : Bu Tebliğ çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-UEKAE                                                                       tarafından oluşturulan elektronik sertifika alt yapısını,

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES)    : 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde                                                                    tanımlanan ve yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanabilen                                                                    elektronik sertifikayı,

Özel Entegratör                                              : Bu Tebliğde belirtilen elektronik belgelerin oluşturulması,                                                             imzalanması, iletilmesi hususlarında mükelleflere hizmet verme                                                                 konusunda teknik yeterliğe sahip ve test ve değerlendirme süreçleri                                                            sonunda Başkanlıktan izin alabilen entegrasyon kuruluşlarını,

Spor Kulübü                                       : Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Gençlik ve                                                                  Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescilini yaptıran dernekleri,

TUBTTAK-UEKAE- BİLGEM/KAMU          : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal

SM                                                      Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nü- Bilişim ve Bilgi                                                     Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi/Kamu                                                                                  Sertifıkasyon Merkezini,

TCKN                                                 : Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,

VKN                                                   : Vergi Kimlik Numarasını,

Vergi Mükellefi                                              : Bu Tebliğ uygulaması bakımından, Vergi Usul Kanununun 232                                                    nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan birinci ve ikinci sınıf                                                                   tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit usulde tespit                                                                 olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri,                                                                    vergiden muaf esnafı,

Vergi Mükellefi Olmayanlar               : Bu Tebliğ uygulaması bakımından vergi mükelleflerinin dışında                                                   kalanları,

Zaman Damgası                                  :Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği,                                                             alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla                                                                    elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı,

ifade eder.

III. Yasal düzenlemeler ve dayanak

Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, aksine hüküm olmadıkça Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecburi olduğu; dördüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Hazine ve Maliye Bakanlığına veya Hazine ve Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.

Söz konusu fıkrada ayrıca, Kanun ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Hazine ve Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde Hazine ve Maliye Bakanlığının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu; (3) numaralı bendinde, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fış veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Hazine ve Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kuramlarda saklanması zorunluluğu getirmeye; (4) numaralı bendinde ise Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

IV. Elektronik ortamda düzenlenebildi belgeler