ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthal Edilen Kara Taşıtları Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Konu : Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Değişikliğine Dair Uygulama

 

02.08.2019 / ...

DAĞITIM YERLERİNE

 

25.07.2019 tarihli, 30842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 15. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ç) bendi ile 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden giriş yapan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere verilen süre 90 gün olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, anılan Tebliğe eklenen geçici 4. madde ile Tebliğin yayımı tarihinden önce 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayden Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapmış olan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere verilmiş olan 30 (otuz) günlük sürenin 90 (doksan) gün olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan düzenlemeler kapsamında, Tebliğin yayım tarihi olan 25.07.2019 tarihi itibariyle 30 günlük süreyi geçmiş olan taşıtların da 90 günlük süreden yararlanması mümkün bulunmakla birlikte, bu durum söz konusu taşıtlar için aşılan süre ile bağlantılı olarak ilgili cezai hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Diğer taraftan, söz konusu düzenlemeler kapsamı araçlara verilen 30 günlük sürenin, 1 nolu Taşıt Takip Programında tüzel kişilik adına kayıtlı olduğu bilgisi bulunan araçlar için otomatik olarak 90 güne çıkarılması yönünde çalışma yapılmakta olup, tüzel kişilik adına kayıtlı olmakla birlikte adı geçen programda tüzel kişilik bilgisi yer almayan taşıtlar için ise gümrük müdürlüklerince ilgili belgelerin kontrolü suretiyle süre uzatımı yapılması mümkündür.

Bu itibarla, gümrük müdürlüklerince anılan Tebliğ değişikliği kapsamı araçların Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkışlarında süre kontrollerinin yapılarak tebliğ yayım tarihi olan 25.07.2019 tarihi itibariyle 30 günlük süreyi aştığının tespiti halinde aşılan süreye bağlı olarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulanması gerekmektedir.