ANASAYFA DUYURU & HABERLER
ATS Cihazı Takılan Taşıtların Güzergâh İhlalleri

Ticaret Bakanlığı’nın, ATS Cihazı Takılan Taşıtların Güzergâh İhlalleri halinde uygulanacak cezalar hakkında yazı aşağıdaki gibidir.

 T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu : ATS Cihazı Takılan Taşıtların Güzergâh İhlalleri

21.05.2019 /

DAĞITIM YERLERİNE

 

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce, taşıtların güzergâh ihlallerine ilişkin olarak;

- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin mevcut olması hallerinde, taşıta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri tarafından ATS cihazı takılarak taşıtın sevk işlemlerinin gerçekleştirildiği,

- Belli bir güzergâhı izlemesi zorunlu olan taşıtların güzergâh ihlali yaptıklarının tespit edilmesi durumunda, anılan Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden para cezası uygulandığı ve bu taşıtların fiziki kontrole tabi tutulduğu,

- ATS cihazı takılan taşıtların arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalanma, güvenlik sorunu veya sair nedenlerle güzergâh ihlali yaptıkları hallerde, en yakın Emniyet, Jandarma, Gümrük veya Sağlık birimleri ile araç tamir ve bakımı ile ilgili yetkili servisler gibi ilgili mercilerden alınan belgelerle bu durumun belgelendirildiği, ancak anılan Tebliğde güzergâh ihlali yapılması durumunda, ilgili mercilerden alınacak belgeye istinaden ceza uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından ve güzergâh ihlaline uygulanan ceza miktarı yüksek olduğundan durumun taşıyıcıların şikâyetlerine konu olduğu,

bildirilmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası;

“ Güzergâh ihlali yaptığı tespit edilen taşıtlar için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince para cezası uygulanır. Ayrıca, bu taşıtlar fiziki kontrole tabi tutulur.”

8 inci maddesinin beşinci fıkrası;

“ Giriş veya hareket gümrük idaresince verilen transit süresinin, güvenlik, arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalanma veya araç şoförünün emniyeti suistimal suçu işlemesi veya başka bir nedenle geçirilmesi halinde, ilgililerin en yakın Emniyet, Jandarma, Gümrük veya Sağlık birimleri gibi ilgili mercilerden alacakları belgelerle bu durumlarını belgelendirmeleri halinde veya herkesçe bilinen

 

olağanüstü hallerde belge aranmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde öngörülen para cezası uygulanmaz.”

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası;

“ Mücbir sebep gerekçesiyle hareket gümrük idaresince belirlenen güzergâhın dışına çıkılması halinde taşıyıcı tarafından TRB’nin 56 no.lu kutusuna gerekli bilgiler kaydedilir. Varış gümrük idaresince, gerekçesi ile birlikte sunulan bilgi ve belgeler değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda işlemlere devam edilir. Mücbir sebep hallerinin oluşmadığına kanaat getirilmesi durumunda Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

36 ncı maddesinin ikinci fıkrası;

“ Hareket gümrük idaresince verilen transit süresinin, güvenlik sorunu, arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalık veya başka bir nedenle aşılması durumunda ilgililerin en yakın emniyet, jandarma, gümrük, sağlık vb. birimlerden alacakları belgelerle bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla; ayrıca, deprem ve sel gibi herkesçe bilinen ve duyulan olaylarda gecikme dolayısıyla para cezası uygulanmaz.” hükümlerini amirdir.

Araç Takip Sistemi’nde izlenmek üzere mobil ünite takılan taşıtların belirlenen zorunlu güzergâhın dışına çıkmaları hususu Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile birlikte değerlendirilmiş olup, Araç Takip Sistemi’nde izlenmek üzere mobil ünite takılan taşıtların güzergâh ihlallerinde Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'nin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ile Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılması uygun bulunmuştur.