ANASAYFA DUYURU & HABERLER
11.12.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

11.12.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

 

5 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29196

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 119)

4458 sayılı kanundaki ilgili maddelerde %10,11 oranında yeniden değerleme oranları belirlenmiş olup en düşük 241. Madde de belirtilen usulsüzlük cezası 85,00 TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir. İlgili tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 7,48 TL, diğer işlemler için 17,95 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 17,95 TL, diğer işlemler için 28,43 TL olarak uygulanır.

5 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29196

YÖNETMELİK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM

VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki düzenlemede, yurt dışından ithal edilen matkap, boru tip (casing, tubing, drillpipe, drillcollar ve benzerlerinin) malzemelerin satışı için öncelikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sorulması gerekirken, değişiklikle söz konusu malzemeler Genel Müdürlük oluru alınarak piyasaya satılabilecek. Talep olmaması durumunda ise Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) satılacak. Sözü edilen malzemelerin dışındakiler, öncelikle ilgili olabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına sorulacak.

Talep edilenler ilgili kurumlara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen deklase fiyatı veya daha fazla olması halinde ilgili kurumla anlaşmaya varılan fiyat üzerinden satılacak, talep olmayanlar ise doğrudan MKEK'e veya Genel Müdürlük oluru alınarak ihale yöntemleri uygulanıp piyasaya satışa sunulacak.

5 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29196

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/3)

8703.10.18.00.00 nolu Gtip de yer alan ürünlerle ilgili gözetim uygulaması âdetine 5500 usd olarak düzenlenmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

8703.10.18.00.00

Diğerleri (Yalnız Golf Arabaları)

5.500

5 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29196

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/10)

Yerli üretici tarafından 8517.12.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları tanımı altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur.

 

 

10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29201

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ

İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/8)

İhracatçılar birliği Genel sekreterliklerinden yapılan işlemler artık bölge Müdürlüklerine devredilmiştir.

 

 

10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29201

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 94)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 120)

Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

   Sıra No          Yetkili Gümrük Müdürlüğü

        1               Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

        2               Gebze Gümrük Müdürlüğü

        3               İzmir Gümrük Müdürlüğü

        4               İzmit Gümrük Müdürlüğü

        5               Mersin Gümrük Müdürlüğü

        6               Derince Gümrük Müdürlüğü

        7               Giresun Gümrük Müdürlüğü”

ANTREPOLARDAKİ TEMİNATLARDA DEĞİŞİKLİK

                02.12.2014 tarihinde 29193 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak Gümrük yönetmeliğinin 527 ila 532 maddelerinin 17.12.2014 tarihinde yürürlükten kaldırılacağı bildirilmiştiir.

Götürü teminat

Genelgeler              1              Tasarruflu Yazılar  1

MADDE 527 – (1) Genel ve özel antrepo ayırımı yapılmaksızın antrepo işleticilerinden aşağıda belirtilen şekilde götürü teminat alınabilir.

a) 250 m2 veya 5.000 m3'e kadar olanlar için 75.000 Avro,

b) 250 m2'den sonraki her m2 için 50 Avro,

c) 5.000 m3'ten sonraki her m3 için 2 Avro,

ç) 5000 m2 ile 100.000 m3'ü aşan kısımlar için ayrıca teminat aranmaz. (31.03.2010 tarih ve 27538 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

(2) Götürü teminatın verilmesinin istenilmemesi halinde her parti mal için ayrı ayrı veya toplu teminat verilmesi gerekir.

(3) (21.11.2013 tarih ve 28828 Mükerrer sayılı R.G.ile yürürlükten kaldırılmıştır)[1]

                Bu ne anlama gelmektedir ?

               Antrepoya alınması gereken ürünler ile ilgili olarak artık Antreponun daha önce vermiş olduğu GÖTÜRÜTEMİNAT (GTRANT) kullanılamayacaktır. Bunun yerine Kapsamlı Teminat mektubu yada nakit teminat kullanılacaktır.Bu teminatların ilgili firmalarımız tarafından temin edilmesi gerekebilir.   Bu geçiş döneminde uygulamada ve işlemlerin hızlı yapılması hususunda yavaşlamalar ve aksamalar yaşanabilir.

GENELGE

(2014/29)

Liman sahalarında gümrük kontrolüne tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak liman işletmelerince eşyanın gümrük muayene ve kontrolüne hazır hale getirilmesi için verilen hizmetler karşılığında tahsil edilen ücretlerin, hem çok yüksek oluşu ve hem de limanlar arasında değişkenlik göstermesi nedenleriyle, Gümrük Yönetmeliği’nin 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirlenebileceği hükmü çerçevesinde verilen yetkiye istinaden bir düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda Bakanlığımızca 5/12/2014 tarihli ve 2014/29 sayılı Genelge hazırlanmış olup söz konusu Genelge uyarınca liman sahalarında liman işletmelerince eşyanın gümrük kontrolüne hazır edilmesi hizmetleri karşılığında tahsil edilebilecek azami ücretler belirlenmiştir.

Söz konusu Genelge ’ye http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2014 linkinden ulaşılabilir.