ANASAYFA DUYURU & HABERLER
5015 sayılı petrol piyasası kanunun 19. mad uyarınca 2015 yılındaki uygulanacak para cezaları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımlamış olduğu tebliğe istinaden;  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2015 yılında uygulanacak Para Cezaları yayımlanmıştır.


12 Aralık 2014 CUMA

 

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA

2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11 (on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir.

Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya 19 uncu maddenin (a) bendindeki cezanın dörtte biri uygulanır.

5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller hariç olmak üzere bayiler için 19 uncu maddenin (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır.

Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a) bendinde belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır.

Tebliğ olunur.

 

İLGİLİ KANUN MADDESİ

6455 SAYILI KANUNLA

DEĞİŞİK 5015 SAYILI

KANUNLA BELİRLENEN

İDARİ PARA CEZALARI

2014 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

2015 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

 

(TL)

(TL)

(TL)

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

1.000.000

1.039.300

1.144.373

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi

850.000

883.405

972.717

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (e) Bendi

350.000

363.755

400.530

19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (h) Bendi(Ton Başına)

200

207

227

19 uncu Maddenin yedinci fıkrası

1.500-70.000

1.558-72.751

1.715-80.106