ANASAYFA DUYURU & HABERLER
5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası- 2015 Yılı Uygulanacak Cezalar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayımlamış olduğu tebliğe istinaden; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

12 Aralık 2014 CUMA

 

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI

KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA

2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN İDARİ

PARA CEZALARI

2014 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

2015 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

İLGİLİ KANUN MADDESİ

(YTL)

(TL)

(TL)

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

500.000

761.432

838.412

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi

250.000

380.715

419.205

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi

50.000

76.142

83.839

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi

100

149

164

16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası

1.000

1.520

1.673