ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal Ve Hizmet Satım
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım Ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmıştır.

5 Aralık 2014 CUMA

 

YÖNETMELİK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET SATIM

VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 5/5/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (z) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

ğ) Hizmet: Gerçek veya tüzel kişilere verilen petrol operasyonları, arama, kara ve deniz alanlarında veri toplama çalışmaları, keşif, etüt, harita, plan, proje, kontrollük, danışmanlık, işletme, kiralama, taşıma, bakım ve benzeri her türlü işi,

h) Hizmet bedeli: İlgili birimlerce belirlenmesi ve Yetkili Makamlarca onaylanması sonrasında belirlenerek yürürlüğe konulan bedeli,

aa) EÖD: Ekonomik ömrünü doldurmuş,

bb) Ekonomik ömrünü doldurmuş makine, teçhizat ve malzeme: Belli bir çalışma süreci sonucunda yeterli performans gösteremeyen, onarım ve işletme maliyetleri ekonomik olmaktan çıkan ve şirket faaliyetlerinde kullanılma imkânı kalmamış makine, teçhizat ve malzemeyi,

cc) Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yenileştirildikleri takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini,

çç) PİGM: Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

dd) MKEK: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu,

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Ortaklık taşınır veya taşınmazları, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (I) ve (II) sayılı cetvellerinde yer alan idareler ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak Ortaklığa ait olduğu alt kuruluşlarının talepleri halinde tahmini bedel veya Yönetim Kurulunun onaylayacağı bedel üzerinden doğrudan kiraya verilebilir veya satışı yapılabilir.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Sözleşmeler Ortaklıkça hazırlanır veya Ortaklık ilgili birimlerinin görüşü alınmak suretiyle hizmet sunulan/satılan kurum, kuruluş, firma veya şirketlerin kendi sözleşmeleri ile bu hizmete özgün uluslararası kabul görmüş matbu sözleşmeler kullanılır. Ortaklık adına; ihale yetkilisi ile İhale Komisyonu Başkanı ve alıcı tarafından imzalanır. Alıcının ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında, aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin Onuncu bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Malzeme, Araç ve İş Makineleri ile Bunlara Ait Deklase, EÖD ve Hurdaların Satış ve Hibe Yöntemleri

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2) Yurt dışından ithal edilen matkap, boru tip (casing, tübing, drillpipe, drillcollar ve benzerlerinin) malzemeler Genel Müdürlük Oluru alınarak piyasaya satılabilir. Talep olmaması halinde MKEKna satılır. Matkap, boru tip (casing, tübing, drillpipe, drillcollar ve benzerlerinin) haricindeki malzemeler öncelikle ilgili olabilecek kamu kurum ve kuruluşlarına sorulur. Talep edilenler ilgili kurumlara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen deklase fiyatı veya daha fazla olması halinde ilgili kurumla anlaşmaya varılan fiyat üzerinden satılır, talep olmayanlar ise doğrudan MKEKye veya Genel Müdürlük Oluru alınarak ihale yöntemleri uygulanıp piyasaya satılabilir.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığı ile ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurdaya ayrılan ithal menşeli gümrük muafiyetli araç, iş makinesi, malzeme ve donanım satışı

(2) Bu tür araç, iş makinesi ve malzeme satışları, Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Bölgelerde bulunanların satışı ise Bölge Müdürlükleri İkmal Ünitelerince yapılır. Ancak, gerekli görülmesi halinde Bölge Müdürlüklerinde bulunanların satışı da Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığınca yapılır.

(5) İthal ve yerli menşeli hurda durumdaki araç, iş makineleri, malzeme ve donanım hurda pozisyonundan MKEKye satılır.

(7) Yurt dışından ithal edilen ve kullanımı sonrasında ekonomik ömrünü dolduran matkap, boru tip malzemeler (casing, tübing, drillpipe, drillcollar ve benzerlerinin) için PİGMden izin alınır ve Genel Müdürlük Oluru alınarak piyasaya satılabilir.

MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.