ANASAYFA DUYURU & HABERLER
04.12.2014 Oku Grubu Özeti

04.12.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

 

28 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29189

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

           Mevzuata aykırı olarak ÖTV’siz satışlardan dolayı kanunun ilgili hükümleri uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde 10'dan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak.

           Bayilik teşkilatının tanımı, "bayilere akaryakıt satış ve ikmal faaliyeti gerçekleştirmek için dağıtıcılarca en az 5 bayiden oluşan yapı" olarak belirlendi.Dağıtıcı lisansı sahibi kişiler, en geç 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını oluşturacak.

           Bayilik faaliyetlerinin haklı ve zorunlu sebepler hariç, altı aydan uzun süreli durdurulamayacağı yer alan yönetmeliğe göre, ÖTV’siz satışlarda, temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin ÖTV’siz akaryakıt temini, kurum tarafından geçici olarak durdurulacak.Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararına göre, aynı lisansa ilişkin olarak, bir dilekçe ile birden fazla değişiklik yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans bedeli alınacak. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak başvurularda bedel alınmayacak.

 

30 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29191

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/35)

        Aschem Petrokimya San.A.Ş tarafından yapılan başvuruda, Mısır Arap Cumhuriyeti (Mısır) menşeli “3903.19.00.00.00 – Diğerleri” gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “Polistiren”dir. Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla, anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edildi. Yapılan inceleme sonucunda başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti  Değerlendirme Kurulunca, Mısır menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verildi.


 

 

2 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29193

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

          Gümrük bölgelerine denizyolu ile getirilen dolu konteynerlerin, iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Buna göre, gümrüklerde diplomatik muafiyetten yararlananların beraberlerinde gelen eşyaları için hiç bir beyan aranılmayacak ve söz konusu eşyalar muayene edilmeyecek.

          İzinli gönderici yetkisine sahip kişilerin taşıma işlemlerinde düzenledikleri transit beyanları için hareket idaresince teminat kontrolü yapılmayacak.

Gümrük bölgesine havayoluyla getirilen ve ilgili madde hükümlerine göre özet beyanı verilen eşyanın, varış yeri ile alıcısının değişmemesi koşuluyla, gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, boşaltıldığı havalimanından tekrar gümrük bölgesi dışına çıkışında özet beyan aranmayacak.

          Yapılan değişiklikle, gümrük müşavirleri veya bu şirketlerin görevlendirdiği personel antrepolarda gözetim yapamayacak. Antrepoların sayımına ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırıldı. Bundan böyle söz konusu işlemleri gümrük memurları yapacak.

 

 

 

2 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29193

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 2)NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ)

(SERİ NO: 5).

 

       Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya giriş-çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına hükmedilmiş, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış ve anılan tespit kodlarına ilişkin işlemlerin bundan sonra gümrük idaresince gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Buna göre, antrepolarda;

 

·         31.12.2014 tarihinden önce sözleşmesi biten antrepolara ilişkin tüm işlemler gümrük idaresince devralınacak.

·         31.12.2014 tarihinden sonra bitecek olan AN6, AN7, AN8 ve AN9 sözleşmelerine konu tespit işlemlerinin ise en geç 31/12/2014 tarihinde sona erdirilerek tüm işlemler gümrük idaresince devralınacak.

 

·         Gümrük idarelerince işlemler devralınmadan önce YGM’ler tarafından; en geç sözleşmenin son gününe ya da geçerlik süresi sonraki tarih olanlar da ise 31/12/2014 tarihine kadar, AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemlerinin sonlandırılması, gümrük müdürlüklerince de antrepolara gümrük memuru görevlendirmesi yapılarak sayım, tespit ve kontrol işlemlerinin yapılması ve buna göre antrepo işlemleri devralınacak.

 

·         Sayım ve tespitlerin en az antrepoda görevlendirilen memur olmak üzere gümrük idaresi personeli, antrepo işlemlerini devreden YGM, antrepo işleticisi firma temsilcisi tarafından müştereken yapılarak tutanağa bağlanacak.

 

·         Sayımlarda tespit edilen noksanlık ve fazlalıklar için Gümrük Kanununun 236 ncı maddesi hükümleri uygulanacak.

 

·         Antrepoların çift kilit altına alınarak bir kilidin ilgili antrepo işleticisine diğeri ilgili gümrük memuruna teslim edilecek.

 

·         İşlemlerin sonlandırılmasını müteakip ilgili YGM’lerce düzenlenecek tespit raporları en geç 7 gün içerisinde gümrük idaresine sunulacak.

 

·         Antrepoların devri sırasında; başta kameralar olmak üzere teknik donanımların, harçlar gibi yükümlülüklerin kontrol edilmesi ve taahhütlerine uymayan veya Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında Gümrük Yönetmeliğinin 525 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır.