ANASAYFA DUYURU & HABERLER
27.11.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

27.11.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ  

 

OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

 

 

22 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/6)

 

3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan PET (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatına yönelik açılan tarife kontenjanı miktarı, ek Mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem ve ilgili Bakanlar Kurulu kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 8 bin 509 ton olarak belirlendi. Buna karşın, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanının 2 bin 836 tonu geçemeyeceği hükme bağlandı. Tebliğ kapsamında bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 100 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı, sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı toplam yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek. Ancak, ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilecek.

 

 

23 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 

HAKKINDA TEBLİĞ

29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Madde Adı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

903180989000

Diğerleri

7.000

*Ton: Brüt Ağırlık”

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Madde Adı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Kg*)

820150000011

Bağ ve bahçıvan makasları

30

820320000011

Pensler

30

820320000012

Kerpetenler

30

820330000000

Tenekeci makasları ve benzeri aletler

30

820411000000

Ağzı sabit olanlar

30

820412000000

Ağzı ayarlanabilir olanlar

30

820520000011

Çekiçler

30

820530000000

Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler

30

820540000000

Tornavidalar

30

820559800019

Diğerleri

30

8206

82. 02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) 

30

*Kg: Brüt Ağırlık”

 

 

 

 

23 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 118)

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

3

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

4

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

5

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

6

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

7

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

8

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

9

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

10

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

11

Mersin Gümrük Müdürlüğü

12

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

13

Bursa Gümrük Müdürlüğü

14

Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

15

İzmir Gümrük Müdürlüğü

16

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

17

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

GENELGE

(2014/27)

                                         

İlgi: 15/8/2014 tarih ve 2014/19 sayılı Genelge.

Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi hakkındaki ilgide kayıtlı Genelge’nin 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b)3065 sayılı KDV Kanununun 16/1(b) maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167'nci maddesi hükümü kapsamında [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç] gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin vergiden müstesna olduğu hüküm altına alındığından, KDV tahsil edilmemesi,”

                                                                                                      

27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.’NİN KREDİ, SİGORTA VE

GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/7)

 

Serbest bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışların taahhüt gerçekleştirme süreleri ile ilgili sınırlama kaldırıldı.Buna göre, başka ülkeye yapılan satışlar karşılığında serbest bölgelerde faaliyette bulunan kullanıcılardan üretim ruhsatı sahibi firmaların üretim, yatırım veya satış ve sevkiyat öncesine, alım-satım ruhsatı sahibi firmaların satış ve sevkiyat öncesine yönelik finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin vade dahil kredi koşulları ile satışların taahhüt gerçekleştirme süresi ve ek süreler Türk Eximbank tarafından belirlenecek.

Serbest bölgeden başka bir ülkeye taahhüt edilen satış gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, taahhüdü ortadan kaldırmayacak. Kredinin vadeden önce veya erken ödenmesi halinde, taahhüt süresi içinde yapılan satış kredi taahhüdüne sayılacak.

Serbest bölgelerden başka bir ülkeye yapılan satışlara ilişkin taahhütler, Türk Eximbankın belirleyeceği usuller çerçevesinde, krediyi alan kullanıcı tarafından gerçekleştirilen kesin satışı tevsik eden ve ilgili banka tarafından talep edilen bilgi ve belgelere istinaden kapatılacak. 

İlgili banka tarafından, kullandırılacak kredilere ilişkin taahhüt hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), anapara ile faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilecek.

Deprem, sel, don, fırtına, kasırga ve benzeri tabii afetler ve yangın, yükümlü kullanıcının faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması, grev ve lokavt, Türkiye veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali, yükümlü kullanıcının iflası ya da konkordato ilan etmiş olması, şahıs firması kullanıcılarda firma sahibinin ölümü gibi durumlarda Türk Eximbank, kredi taahhüt süresinin (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren ilgili maddede belirlenen sürelere ilave olarak ek süre verebilecek. 

Kullanıcıların mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmeleri için en geç kredi taahhüt süresinin sonunu takip eden 1 ay içerisinde ilgili bankaya başvurmaları gerekecek.

Bu arada yeni tebliğ ile 11 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat:2009/5) yürürlükten kaldırılırken, bugünden önce kullanılan krediler yürürlükten kaldırılan tebliğ hükümlerine tabi olacak. Buna karşın henüz satış taahhüdü kapatılmamış olan kredilere yeni tebliğin lehe olan hükümleri uygulanabilecek.

 

 

 

27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI

FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/52)

 

 

Son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye çiğ et ve kıyma, bazı süt ürünleri ile bütün halindeki balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmelerinin faaliyetleri düzenlendi Ürünler için yerel faaliyet, perakende işletmenin bulunduğu nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılacak.

Tebliğde geçen, "Marjinal" perakendecinin başka bir perakendeciye arz edebileceği hayvansal gıdanın günlük, haftalık veya yıllık olarak belirlenmiş maksimum miktarı, "Sınırlı" hayvansal gıdayı arz eden veya tedarik eden, belirlenmiş perakende işletme tipi veya hayvansal gıda, "Yerel" de hayvansal gıdanın arz edilebileceği coğrafi olarak sınırlandırılmış alan olarak tanımlandı. 

Tebliğ, son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye çiğ et ve kıyma, süt ve süt ürünleri kapsamındaki çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmesini kapsıyor.

Kapsamında yer alan hayvansal gıdaların, perakendeci tarafından son tüketiciye satışının yanı sıra başka bir gıda işletmesine arzı, bu gıda işletmesinin de sadece son tüketiciye satış yapan perakendeci olması şartıyla, tebliğde belirlenen yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin gerekliliklere uygun olarak yapılacak.

Bu gıdaların perakendeci tarafından başka bir perakendeciye arzında, perakendecinin bu arzının yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler içerisinde kalması şartıyla, işletmesi kayıt kapsamındaki gıda işletmesi olarak değerlendirilecek. Gıda işletmecisi yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamında tedarik ettiği gıdayı sadece son tüketiciye arz edebilecek, son tüketiciye satış amacıyla işleyebilecek veya depolayabilecek.

Hayvansal gıdanın, perakendeci tarafından başka bir perakendeciye arz edilebilmesi için "yerel", "marjinal" ve "sınırlı" olarak tanımlanan faaliyetler için getirilen gerekliliklerin tamamını karşılaması gerekiyor.

Söz konusu ürünler 50 kilometrelik yarıçap içerisinde pazarlanacak

Söz konusu ürünler için yerel faaliyette, perakende işletmenin bulunduğu nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılacak.

Et ve et ürünleri için marjinal faaliyette, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak 2 bin 500 kilogramı geçmeyecek. Et ve et ürünleri için sınırlı faaliyette de çiğ et ve kıyma, sadece kasaplar tarafından diğer perakendecilere arz edilebilecek, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri arz edilemeyecek.

Süt ve süt ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz haftalık olarak en fazla 500 kilogram olacak. Süt ve süt ürünleri için sınırlı faaliyette, çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak arz edilemeyecek.

Balıkçılık ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak 500 kilogramı geçemeyecek, balıkçılık ürünleri için sınırlı faaliyette, sadece bütün halindeki balıkçılık ürünleri arz edilecek. Bütün halindeki balıkçılık ürünleri sadece balık satış yerleri tarafından diğer perakendecilere arz edilecek.