ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Tebliğ ve Genelgeler

Resmi gazetede yayımlanan hazine ve maliye bakanlığının Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin  tebliğ (ihracat bedelleri hakkında) (tebliğ no: 2018-32/48)’de,   değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) uyarınca daha önce 180 gün, (6 ay) olarak açıklanan ihracat bedellerinin yurda getirme süresi (1.yıl) olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

 

Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30703

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53)

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

***************************************************************************************

 

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura veya beyanname kapsamında ihraç edilmek için geçici depolamaya konulan eşya hakkında genelge.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :52707093-010.06.01

Konu :İhracat İşlemleri

GENELGE

(2019/5)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ya da gümrük beyannamesi kapsamında ihraç edilmek üzere geçici depolama yerlerine konulacak eşyanın gümrük işlemlerinin ne şekilde tekemmül ettirileceği konusunun açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, eşyanın geçici depolama yerlerine teslim edilerek ihracat işlemlerinin buralardan yapılmak istenilmesi halinde işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

A. İşlemlerin Özel Fatura Kapsamında Yapılması Halinde;

1. Gümrük Yönetmeliği'nin 417 nci maddesi uyarınca, ihracat eşyası özel fatura düzenlenerek, özel fatura işlemi yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulur.

2. Özel fatura, ilgili memurca kayda alınır.

3. İhracat eşyası geçici depolama yerinde bir ay kalabilir. Talep edilmesi halinde üç aya kadar ek süre verilebilir.

4. Eşya, yurt dışı edileceği taşıma aracına yüklenmek üzere götürülür. Eşyanın çıkışına ilişkin işlemler tamamlanarak, özel fatura onaylanır.

5. Eşyanın sınır gümrük idaresinden çıkışı ile birlikte ihracata ilişkin işlemler tamamlanır.

B. İşlemlerin İhracat Beyannamesi Kapsamında Yapılması Halinde;

1. Gümrük Yönetmeliği'nin 417 nci maddesi uyarınca, ihracat eşyası, geçici depolama yerlerine konulur.

2. İhracat eşyası geçici depolama yerinde bir ay kalabilir. Talep edilmesi halinde üç aya kadar ek süre verilebilir.

3. İhracat beyannamesi kapsamı eşyanın kontrol edilmesinin gere............... memurca gerekli kontroller yapılır.

4. Geçici depolama yeri hava veya deniz sınır gümrük müdürlüğüne bağlı ise eşya, yurt dışı edileceği taşıma aracına yüklenmek üzere götürülerek eşyanın çıkışına ilişkin işlemler tamamlanır.

5. Geçici depolama yeri hava veya deniz sınır gümrük müdürlüğüne bağlı olmakla birlikte, eşyanın çıkışı kara sınır gümrük müdürlüğünden gerçekleştirilecekse eşya transit beyanı ile kara sınır gümrük müdürlüğüne sevk edilir.

6. Geçici depolama yeri bir iç gümrük müdürlüğüne bağlı ise eşya transit beyanı ile kara, deniz veya hava sınır gümrük müdürlüğüne sevk edilir.

7. Eşyanın sınır gümrük idaresinden çıkışı ile birlikte ihracata ilişkin işlemler tamamlanır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı