ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Alkollü İçki İhracatı bandrollü olmaması gerektiği

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Alkollü içeceklerin sadece iç piyasa artında bandrol taşıması gerektiği, ihracata konu içkilerin bandrollü olmaması gerektiği ile gümrük işlemleri sırasında bu yönüyle denetime tabi tutulması gerektiği konusunda 19.12.2018 tarihli yazısında:  İhracat Genel Müdürlüğünden alınan ve eki ile birlikte ilişikte gönderilen 14.12.2018 tarihli ve ........ sayılı yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığının alkollü içkilerin bandrollü olarak yurtdışı edilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması talep ettiği ifade edilmektedir.  Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), anılan yazı ekinde yer alan 10.12.2018 tarihli ve .........sayılı yazısında özetle, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının Bakanlıklarına muhatap bilâ tarihli ve ...........sayılı yazısında, bazı distile alkolü içki üreticisi firmalar tarafından ihracata konu alkollü içkilerin bandrollü olarak ihracatı gerçekleştikten sonra tekrar yurt içi piyasaya arz edileceği duyumlarının alındığı, bu sebeple de vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verilebileceği; konunun tarafı olan kamu kurumlan nezdinde icap eden tedbirlerin alınmasının faydalı olacağı hususlarına yer verildiğinden bahisle, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla 2007 yılında kurulmuş ve halen işletilmekte olan Bandrollü Ürün İzleme Sistemi çerçevesinde çıkarılmış olan I Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde; yurt içi piyasaya arz edilmek üzere üretilen tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol bulunacağı, 24 Temmuz 2007 tarihinden itibaren Ürün İzleme Sistemi dışında tütün mamulü ve alkollü içki üretiminin yapılamayacağı ve 5 Kasım 2007 tarihinden sonra perakende satıcılar ve açık alkollü içki satışı yapanlar tarafından bandrolsüz ürün satışının yapılamayacağı ancak, yurt dışı piyasaya arz edilmek üzere üretilen ürünlerde bandrol bulunmayacağı yönünde düzenleme yapıldığı; Başkanlıklarınca, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla Türkiye çapında aralıksız olarak yaygın ve yoğun denetimlerin yapıldığı; mevzuata aykırı hareket edenler hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan cezaların kesilmekte olduğu; bandrolsüz, taklit bandrollü ve yanıltıcı bandrollü alkollü içkilerin tespiti halinde ise söz konusu ürünlere el konulması ve adlî soruşturma başlatılmasını teminen derhal kolluk kuvvetlerine haber verildiği; Tarım ve Orman Bakanlığının mezkur yazısında yer verilen hususların Bakanlıklarınca değerlendirmeye alındığı belirtilerek, söz konusu duruma ilişkin önlemlerin alınması bakımından konunun Bakanlığımızca da değerlendirilmesi istenilmektedir.

Bu itibarla, mezkur mevzuatta öngörüldüğü üzere, ihracat konusu ürünlerde bandrol bulunmadığının temini bakımından, alkollü içki cinsi eşyanın ihracatında yapılacak muayene, denetim ve kontrollerde ihracatı aksatmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması konusunda Gümrük idareleri uyarıldığı bilgisi verilmiştir.