ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İthalatta Haksız Rekabet:

İthalatta Haksız Rekabet:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/5/2017 tarihli ve 30066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11) ile Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. Detaylar ekte yer almaktadır.

 

Antrepoda Devredilen Eşyanın Kıymeti

Antrepoda devredilen eşyanın kıymeti ile ilgili yazı ekte yer almaktadır.

Geçici Uyum Önlemleri

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ve  ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE

KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN ÜYELERİNE YAYIMLADIĞI

ÜYELERİNE YAYIMLADIĞI Sirküler No. 428,

{- Ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA)

“Geçici Uyum Önlemleri” başlıklı 17. maddesine dayanarak

Fas tarafından ülkemiz menşeli muhtelif

tekstil ve hazır giyim ürünlerine 9 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak kaydıyla, 200 günlük bir

süre için mevcut MFN oranının % 90’ı oranında geçici önlem uygulandığını,] belirten yazı ektedir.


26 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30547

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/31)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/5/2017 tarihli ve 30066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11) ile Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

b) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyeti’ni,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Mısır menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olmadığı ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olmadığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Mısır menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik yürütülen soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.