ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Akü'de Gözetim Uygulaması Hakkında

8507 Tarife pozisyonunda yer alan Akü'lerin Türkiyeye ithalatlarında uygulana gelen Gözetim kıymet uygulaması ilgili eşyanın Avrupa Topluluğundan ATR ile gelmesi durumunda uygulaması kaldırılmıştır.    

13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/3)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –1/3/2018tarihli ve 30347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’in 2ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –(1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmaz.”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.