ANASAYFA DUYURU & HABERLER
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde düzenleme

Ekonomi Bakanlığı İhracı kayda bağlı mallar listesinde bulunan Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdalarının ihracı sırasında İhracatçılar Birliğinden kayda alınması ile ilgili düzenlemeyi iptal etmiş bu şekilde ilgili ürünlerin ihracatı tamamen serbest hale gelmiştir.

1 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30438

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: İHRACAT

2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2018/5)

MADDE 1 –6/6/2006tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) eki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 25 inci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.