ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Ek mali yükümlülüğü ile ilgili karardaki detayların tebliği

Avrupa Topluluğundan gelen ve  serbest dolaşımda bulunan ürünler içerisinde menşe ülke bakımından ek mali yükümlülük  alınabilecek ürünlerin menşe ülkesinin İHRACATÇI BEYANI/TEDARİKÇİ BEYANI/UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI/MENŞE ŞAHADATNAMESİ ile gelmesi gerekmektedir. Aksi durumda   uygulamaya tabi ülkeleler dışında olduğu tespit edilmemesi durumunda Ek mali Yükümlülük alınacağı Ekonomi Bakanlığının yayınlamış olduğu tebliğ ile tespit edilmiştir. Bahse konu tebliğimiz 60 gün sonrasında yürürlüğe gireceğinden bahisle 60 Günlük dönem içerisindeki Türkiye'ye girişte tebliğ uygulanmayarak normal prosedürde hareket edilecektir.


 

25 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30431

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

2017/10926 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ

HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Menşe belgesi ve gümrük işlemleri

MADDE 2 –(1) 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, söz konusu Kararda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmaz.

(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.

(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dâhil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamı eşya için menşe tevsiki aranmaz.

Yürürlük

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

İhracatçı Beyan örneği ekte yer almaktadır.