ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Uygulaması 7005.29

Rusya Menşeli 7005.29 da yer alan ‘’Renksiz Düz Cam ‘’ cinsi eşyalarla ilgili olarak damping uygulaması getirilmiştir. Göndericilere göre uygulanacak damping uygulama listesi ekte paylaşılmıştır. 

 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

7005.29

Diğerleri

Rusya
Federasyonu

GuardianStekloRostovLLC

%8

GuardianStekloRyazanLLC

%8

JSCSaratovstroysteklo

%8

Diğerleri

%10

 

 

 

 

 

23 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30279

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/35)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/20) ile Rusya Federasyonu menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonlu “Diğerleri” eşya tanımlı renksizdüzcamithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülendampingsoruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTP: Gümrük Tarife Pozisyonunu,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

ifadeeder.

Karar

MADDE 4 –(1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Rusya Federasyonu menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatınındampingliolduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tablodaGTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlardadampingekarşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

7005.29

Diğerleri

Rusya
Federasyonu

GuardianStekloRostovLLC

%8

GuardianStekloRyazanLLC

%8

JSCSaratovstroysteklo

%8

Diğerleri

%10

Uygulama

MADDE 5 –(1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlardadampingekarşı kesin önlemi tahsil eder.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlüktekiTGTC’deyer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.