ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Uygulaması 8302

8302 gtiplerde yer alan mobilya menteşeleri vs ürünlerde aşağıdakı tabloda gösterıldıği oranlarda damping uygulaması getirilmiştir.

20 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30216

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/21)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 –(1)7/2/2004tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer Menteşeler", 8302.42.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya”nın ithalatında 0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.20/7/2010tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/18) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin 8302.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Menteşeler (Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılanlar Hariç)”, 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ve 83.02.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ithalatında 0,75 ila 1,64 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte,21/12/2016tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) hükümleri çerçevesinde, dampinge karşı önlemin bahis konusu oranlarda uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Öte yandan,27/8/2008tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29) ile de; Malezya, Endonezya ve ÇinTayvanımenşeli mezkur ürünlerde 0,508 ila 1,39 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) hükümleri kapsamında, bahse konu eşyanın 5 ABD Doları/Kilogram CIF kıymetin altında birim kıymetleri haizolanlarınınithalindeileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanmaktadır.

(3) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.veTic. A.Ş. ile söz konusu firma ve Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) adına kurumsal danışmanları sıfatıyla NBA Danışmanlık firması ÇHC menşeli menteşeler, çekmece rayları ve menteşe altlıkları ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(4) Bu çerçevede, mevcut dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine17/11/2016tarihli ve 29891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/52) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun),20/10/1999tarihli ve 13462 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 02/05/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 –(1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna, bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına (57 adet ihracatçı firma) soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir.Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında İtalya’da yerleşik “MaggiS.R.L.” firması gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dâhilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur. Bu çerçevede, firmanın İtalya’da bulunan tesislerinde 6-8 Haziran 2017 tarihleri arasında bir yerinde doğrulama ziyareti gerçekleştirilmiştir.

(3) Bakanlığımıza yazılı olarak ve/veya elektronik posta yoluyla işbirliğinde bulunmak istediklerini beyan edenAdelchi/AgostinoFerrari S.P.A.,ApparatebauS.R.L.,BonaitiSerratureS.P.A.,BreraCerniereS.R.L.,ObeHettichS.L. En. Com.veHafeleGMBH &Co.firmalarındanzamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(4)IndustriasAuxiliares(Indaux) S.A.U.,ArturoSaliceS.P.A., F.lliMauriS.R.L.,FormentieGiovenzana(FGV) S.P.A., O.M.M. S.R.L., KronaKoblenzS.P.A., M.S.AmbrogioS.P.A. veSystemHolzS.R.L. firmalarından alınan soru formuna yönelik cevaplara ilişkin tespit edilen eksiklikler, anılan firmalara iletilmiş olup, bahse konu eksiklerin tam ve eksiksiz olarak tamamlanmasına ilişkin ilave bilgi ve belgeler Bakanlığımıza iletilmemiştir.

(5) İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 –(1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkelerdeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland’ın Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonuna ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/52)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland’ın Ankara’daki Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmaya iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 –(1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için1/1/2011ile soruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihi arasındaki dönem soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 –(1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanandampingekarşı önlemin İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 –(1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatındadampingekarşı önlem 2004 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2010 yılında söz konusu önlemin farklı oranlarda devamına karar verilmiştir. Öte yandan, 2004 yılında ÇHC menşeli söz konusu eşyanın ithalatına yönelik uygulamaya konulan önlem, 2008 yılında bahis konusu eşyanın Endonezya, Malezya ve ÇinTayvanımenşeli olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir. 2010 yılından itibaren İspanya, Tayland ve bir bölümü Yunanistan çıkışlı olmak üzere İtalya menşeli bahse konu eşya ithalatının yıllar itibariyle belirgin bir biçimde artış gösterdiği tespit edilmiştir. 2007 ile 2014 yılları arasında anılan ürünlerde İspanya menşeli ithalat miktar bazında %3.209 oranında artmış, 2015 yılında ise bir önceki yıla oranla %28 oranında azalmıştır. Bunun yanında, bir bölümü Yunanistan çıkışlı olmak üzere İtalya menşeli mezkûr eşya ithalatı 2007 ile 2014 yılları arasında miktar bazında %34 oranında artış göstermiş olup, 2015 yılında bir önceki yıla göre %23 oranında azalmıştır. Diğer taraftan, 2007 ile 2014 yılları arasında bahse konu ürünlerde Tayland menşeli ithalat miktar bazında %2.338 oranında artmış, 2015 yılında ise bir önceki yıla oranla %15 oranında azalmıştır.

(2) Soruşturmanın başlatıldığı ve yürütüldüğü 2016/2017 yıllarında ise bahsi geçen ülkeler menşeli anılan eşya ithalatında gerileme olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 2016 yılında İspanya menşeli menteşe, askılıklar ve çekmece rayları ithalatının bir önceki yıla göre miktar bazında %46,8, İtalya menşeli ithalatın %43,6, Yunanistan menşeli ithalatın %47,5 ve Tayland menşeli ithalatın %12,8 oranında azaldığı görülmektedir. 2017 yılının ilk altı ayı itibariyle soruşturmaya konu edilen ülkeler menşeli ithalat, bir önceki yıla göre miktar bazında %49 gerileme ile yaklaşık 1.500 ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2007 yılında İspanya menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı miktar bazında %0,7 iken 2015 yılı için söz konusu pay %13,1’e yükselmiştir. Öte yandan, 2007 ile 2015 yılları arasında Tayland menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının miktar bazında %0,16’dan %2,65’e yükseldiği tespit edilmiştir. Bunun yanında, 2007-2015 yılları arasında İtalya menşeli önlem konusu eşya ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı miktar bazında %11,3 ila %14,4 arasında değişkenlik göstermiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 –(1) Yerinde doğrulama soruşturması sonucunda İtalya’da mukimMaggiS.R.L. firmasının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(2) 3 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen firmalar tarafından Bakanlığımıza süresi içinde tam ve eksiksiz başvuru yapılmadığı ve/veya anılan firmalarca Bakanlığımıza yapılan başvurularda tespit edilen eksikliklerin tam ve eksiksiz olarak giderilmediği ve bu itibarla, söz konusu firmaların üretici olduğunun doğrulanmasının mümkün bulunmadığı dikkate alınarak, bu firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuç

MADDE 9 –(1) İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlüktekidampingekarşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile ÇHC menşeli “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)”, “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ile “diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatında yürürlükte bulunan ve 0,75 ila 1,64 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda uygulanan dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.

(2) İtalya’da yerleşikMaggiS.R.L. firmasının Bakanlığımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde; söz konusu firmanın soruşturma konusu eşya üretimini İtalya’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anılan firmada üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusudampingekarşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Karar

MADDE 10 –(1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunandampingekarşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-7_dosyalar/image002.gif

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olandampingekarşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 –(1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktardadampingekarşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 12 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.