ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Uygulaması 5811

581100 gtip de yer alan kapitoneli Mensucat cinsi eşyaların çin menşelileri için damping uygulaması getirilmiştir. 581100 gtip in alt pozisyonundaki  5811.00.000700/ 581100000900/ 5811.00.009200/ 581100009300 ler hariç tutulmuştur. 

20 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30216

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/22)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/24) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5811.00 (5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00, 5811.00.00.93.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç)”ınithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülendampingsoruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

c) Kapitoneli mensucat: Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucatı (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç),

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifadeeder.

Karar

MADDE 4 –(1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatınındampingliolduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile tabloda GTP/GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen orandadampingekarşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-8_dosyalar/image002.gif

Uygulama

MADDE 5 –(1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP/GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen orandadampingekarşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlüktekiTGTC’deyer alan GTP/GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda gösterilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlüktekiTGTC’deyer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.