ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping 2917.39.959013

2917.39.95.90.13 gtip de yer alan Dioktil tereftalat cinsi eşyalara Damping uygulaması getirilmiştir. Damping getirilen gönderici ve oranları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

20 Ekim 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30216

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/24)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/50) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.39.95.90.13 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “dioktiltereftalatlar”ınithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülendampingsoruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifadeeder.

Karar

MADDE 4 –(1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Kore Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatınındampingliolduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporuna “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile tablodaGTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen orandadampingekarşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-10_dosyalar/image002.gif

Uygulama

MADDE 5 –(1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen orandadampingekarşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olanTGTC’deyer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürününTGTC’deyer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.