ANASAYFA DUYURU & HABERLER
13.11.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

13.11.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

 OKU GRUBU BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

7 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29168

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/34)

Ekonomi Bakanlığı yerli firmaların başvurusu üzerine Çin menşeli tükenmez kalemlerde uygulandığı iddia edilen dampinge karşı önlemin devam edip etmemesi konusunda soruşturma başlattı.

Yerli üretici Pensan Kalem ve Kâğıt San. ve Tic. A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler (tükenmez kalemler)”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulundu. Söz konusu başvuru Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından da desteklendi. Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. Tükenmez kalem dampingine ilişkin mevcut bir önlem bulunuyor. Başvuru önlemin bitmesi durumunda ortaya çıkacak duruma ilişkin yapıldı. Başvuruya konu mevcut önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek. (

Önleme tabi ürün, 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler ile 9608.50.00.10.00 numaralı GTİP altında ithal edilen plastik maddelerden olanlar (takımın içindeki 9608.10.10.10.00 GTİPli olanlar)dır.

 

 

 

11 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29172

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/39)

 

Çin ve Vietnam menşeli "polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucata" uygulanan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde, zararın devam edip etmeyeceği incelendi.

Soruşturma sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanlığının onayı ile söz konusu dokuma ürünleri için Çin menşeli olanlara kilogram başına 1,06 dolar, Vietnam menşeli olanlara kilogram başına 1,16 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11

Polietilen ve polipropilenden mamul
şerit veya benzerlerinden dokunmuş
mensucat

ÇHC

1,06 ABD Doları/Kg

3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00

3926.90.97.90.19

Vietnam

1,16 ABD Doları/Kg

5407.20.11.90.00

5407.20.19.90.00

5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

 

 

 

 

 

11 Kasım 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29172

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/26)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg.*)

6601.10.00.00.00

Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler

30

6601.91.00.00.00

İç içe girebilen milleri olanlar

6

6601.99

Diğerleri

12

6602.00.00.00.00

Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar

ve benzerleri

8

6603.20.00.00.00

Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri

(mil üzerine monte edilenler dahil)

15

6603.90.10.00.00

Saplar ve uçlar

6

6603.90.90.10.00

66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı

15

6603.90.90.90.00

Diğerleri

15

 

 

12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK

GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, 30 Nisan 2014 tarihinden önce gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlarının tekrardan yapılandırılarak tahsiline ait usul ve esasları belirledi.

 Yeniden yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, 1 Aralık mesai sonuna kadar alakalı gümrük idaresine mürracaatta bulunmaları gerekecek.

Buna göre, 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla vadesi gelmekde olduğu halde ödenmemiş ya da  ödeme zamanı henüz geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri sebebiyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin belirtilen zaman ve şekilde tümünün ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarıyla alakalı  söz konusu cezaların ve varsa gümrük vergileri aslının tamamıyla bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine, 11 Eylül 2014'e kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları asıl alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen zaman ve şekilde tümünün ödenmesi şartıyla alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının hepsinin tahsilinden vazgeçilecek.

Ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları asıl alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

Kesinleşen alacakların yanında eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilmişse alakalı maddeye makul olarak işlem yapılmış olması ve eşyanın gümrüklenmiş değerinin ödenmesi şartıyla mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi iptal edilecek. 

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 1 Aralık 2014 günü mesai sonuna kadar alakalı gümrük idaresine mürracaatta bulunmaları gerekecek. 

Süresi içinde yapılmadığı ya da lazım gelen şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular gerekçe belirtilmek yoluyla reddedilecek. Kanun hükümleri çerçevesinde ödenecek tutarların ilk taksitinin 2014 senesi Aralık ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecek. 

Tahsilinden vazgeçilen alacaklar

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olduğu halde 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiş ve alakalı kanun gereğince gümrük idarelerince takibi lazım gelen her bir alacağın türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak yoluyla tutarı 50 lirayı aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 80 lirayı aşmayanların, tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer'i alacakların, aslı ödenmiş fer'i alacaklarda toplamı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

 

 

13 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/36)

 

Aşağıda tabloda yer alan gtip ve ürünlerdeki damping uygulamasının devam etmesi yönünde karar yayımlanmıştır.

 

GTİP

Madde

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

5806.32.90.00.11

Cırt Bant

Çin Halk Cumhuriyeti

3,86 ABD Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD Doları/Kg

5806.32.90.00.19

Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)

Çin Halk Cumhuriyeti

3,86 ABD Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD Doları/Kg

 

 

13 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

      Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/37)

 

Aşağıdaki tabloda görülen Gtip, Ülke ve Göndericilere uygulanacak damping listesi yayımlanmıştır.

 

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Vergi    CIF %

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Hindistan

Futura Polyesters Ltd.

22,2

Reliance Industries Ltd.

16,5

Diğerleri

23,9

Tayvan

Chung Shing Textile Co. Ltd.

11,6

Far Eastern New Century Corporation

7,1

Nan Ya Plastics Corporation

13,2

Shinkong Synthetics Fibers Corp.

6,4

Diğerleri

20,1

Tayland

Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd.

15,8

Indo Poly (Thailand) Ltd.

22

Diğerleri

22

 

13 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/38)

 

Aşağıdaki tabloda yer alan ürünler için damping tebliği yayımlanmıştır.

 

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Oranı

(CIF Bedelin %’si)

4410.12

Yönlendirilmiş lifli levha (OSB)

Amerika Birleşik

Devletleri

%24,10

Kanada

%14,93

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:   20117910/110

Konu:  Menşe Şahadetnamesi

30.10.2014 / 3509191

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne Menşe Şehadetnamesi uygulamasıyla ilgili yazı yazmıştır. Kısaca; 54.07 ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gtiplerdeki ürünler Avrupa üzerinden Avrupa menşeliymiş gibi yurda sokulduğu anlaşılmış olup, artık bu gtip den gelen ürünlerde ATR belgesi olsa dahi menşe belgesinin istenilmesi gerektiği '' Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir.