ANASAYFA DUYURU & HABERLER
30.10.2014 Oku Grubu Toplantı Özeti

30.10.2014 OKU GRUBU TOPLANTI ÖZETİ

GRUP BAŞKANI: Tülay AYDEMİR

 

26 Ekim 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29157

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 36)

İmalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı için (LPG)  Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacak.  

 

Önceki Bakanlar Kurulu kararnamesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade edilecek. 

Tebliğde, aerosol "Aerosol Kaplar Yönetmeliğinde tanımlı kaplar içerisinde yer alan ve itici gaz marifetiyle basınç altında tutulan sıvılaştırılmış püskürtmeli gazlı ürünler" olarak tanımlandı.  

 

Bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş LPG, yalnızca "LPG Satın Alma İzin Belgesi"ni haiz üreticiler tarafından satın alınabilecek veya ithal edilebilecek.

  

Aerosol üreticileri, imalatta kullandıkları LPG için ödenen ÖTV tutarının iadesini talep edebilecek.  

 

Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece aerosol üreticileri talep edebilecek. Kararname kapsamında satın alınan LPG'nin satın alma tarihini, ithal edilen LPG'nin ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde aerosol üreticilerince imalatta kullanılması gerekiyor. 

 

Kararname kapsamında teslim edilen LPG, bu tebliğde tanımlanan aerosol üretimi dışında kullanılamayacak, satılamayacak veya devredilemeyecek. 

Bu tebliğde açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya dağıtıcılar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacak. 

 

 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

GENELGE

(2014/22)

 

 Bilindiği üzere, 2014/6852 sayılı “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili” Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilecektir.

1- Beyanname kapsamı eşyaya ilişkin KKDF yükümlü tarafından hesaplanarak beyannamede “Detaylı Beyan” modülünde “Kalemler” ekranında yer alan “Finansal Bilgiler” sekmesindeki “Yurt içi diğer” bölümünde “KKDF” kısmında beyan edilecektir.

2- KKDF mevzuatı uyarınca KKDF’den istisna veya muafiyet sağlanmışsa konuya ilişkin hangi yasal düzenleme (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) ile muafiyet veya istisna sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılacaktır.

3- Ödeme şekli itibariyle KKDF’ye tabi olmakla birlikte KKDF beyan edilmeyen beyannamelere ilişkin muayene memuru tarafından muayene işlemleri sırasında KKDF mevzuatı uyarınca muafiyet veya istisna olup olmadığı kontrol edilecektir.

4- Beyanname kapsamı eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğine ilişkin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurtdışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılmamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ithalat işlemlerine ilişkin bankalar tarafından ilgili beyanname kapsamı eşya için yapılan transferin bir kısmının ya da tamamının iptal edildiği, transferin gerçekleştirilemediği, vb. KKDF tahsili gereken durumların bildirilmesi halinde KKDF ve buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir.