ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Gözetim Uygulaması / Et ve Süt Kurumu
Aşağıdaki listeye istinaden canlı hayvan, karkas et, buğday vb. ürünlerde gözetim listesi yayınlanmıştır.

8 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30174

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 –30/6/2017tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti(ABD Doları/Ton*)

0102.29.05.00.00

BibosveyaPoephagusalt cinsine ait olanlar

3.000

0102.29.10.00.00

Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler

3.500

0102.29.21.00.00

Kesimlik olanlar

3.000

0102.29.29.00.00

Diğerleri

3.500

0102.29.41.00.00

Kesimlik olanlar

3.000

0102.29.49.00.00

Diğerleri

3.500

0102.29.51.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçenler

3.000

0102.29.51.00.19

Diğerleri

3.000

0102.29.59.00.00

Diğerleri

3.500

0102.29.61.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar

3.000

0102.29.61.00.19

Diğerleri

3.000

0102.29.69.00.00

Diğerleri

3.500

0102.29.91.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

3.000

0102.29.91.00.19

Diğerleri

3.000

0102.29.99.00.00

Diğerleri

3.500

0201.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

4.500

0201.20

Diğer kemikli parçalar

4.500

0202.10.00.00.00

Karkas ve yarım karkas

4.500

0202.20

Diğer kemikli parçalar

4.500

10.01

Buğday vemahlut

200

10.03

Arpa

200

1005.90.00.00.11

Cin mısırı (patlamış mısır-popcornyapımında kullanılan mısır)

500

1005.90.00.00.19

Diğerleri

200

*Ton: Brüt Ağırlık”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TebliğYayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2017

30110

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin YayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2017

30137