ANASAYFA DUYURU & HABERLER
Damping Uygulaması

540247 gtip pozisyonunda yer alan malzemelerde uygulamada olan damping uygulamasıyla ilgili olarak değişiklikler yapılmıştır. 

12 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30122

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/17)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı,7/9/2016tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri,poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ara gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini

ifadeeder.

Karar

MADDE 4 –(1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC için esas soruşturmada hesaplanandampingmarjlarından daha düşük seviyede uygulanan dampinge karşı önlemin dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren Bilgilendirme Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayıile,16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/31) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin Hindistan ve Malezya için aynı tutarlarda, ÇHC için ise aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın
Tanımı

Menşe Ülke

Firmalar

Dampinge Karşı Önlem (ABD
Doları/kg)

5402.47

Diğerleri,poliesterlerden

Malezya

Recron(Malaysia) SDN.Bhd.

0,15

Diğerleri

0,17

Hindistan

RelianceIndustriesLimited

0,15

AlokIndustriesLtd.

WellknownPolyestersLtd.

Diğerleri

0,17

Çin Halk Cumhuriyeti

FujianBillionPolymerizationFiberTechnologyIndustrialCo. Ltd.

0,25

JiangsuHengliChemicalFibreCo.,Ltd.

JiangsuDeliChemicalFibreCo.,Ltd.

JiangsuShenghongScienceandTechnologyCo.,Ltd.

JiangsuZhongluTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.

Diğerleri

0,30

 

Uygulama

MADDE 5 –(1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen miktarlardadampingekarşı kesin önlemi tahsil eder.

(2) Bilgilendirme Raporu’nda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlüktekiTGTC’deyer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlüktekiTGTC’deyer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.